Принципи и насоки за детско участие

НАШАТА ВЯРА

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, ние вярваме, че децата имат право да участват във вземането на решения, които засягат техния живот и за да го направят се нуждаят от информация, в зависимост от възрастта и развитието си, подкрепа от възрастни, за да се гарантира, че тяхното участие се реализира и е смислено.

НАСОКИ

В подкрепа на пълноценното участие на децата, ние сме разработили следните основни насоки:

• Необходимо е да се признае, че правото на децата да участват в решаването на въпроси, засягащи живота им не е поради благосклонността "или поради добрата воля на възрастните, а е тяхно право, по силата на международното законодателство, както и в много случаи по силата на националните законодателства.

• Най-добрия интерес на детето винаги трябва да бъде от първостепенно значение. Децата не трябва да се поставят в риск от тяхното участие. Ако възрастните считат, че консултирането или въвличането в дадена дейност не е в най-добрия интерес на детето, това следва да бъде обяснено и обсъдено с детето по открит начин и със зачитане на неговите възгледи.

• Всички дейности за насърчаване на участието на децата трябва да се извършват с уважение на правата и достойнството на детето.

• Възрастните трябва да бъдат честни с децата по отношение на причините за въвличането на децата, както и какви могат да бъдат  възможните резултати. Например, децата не трябва да остават с впечатлението, че това, което искат ще се случи автоматично.

• Очакванията за нивото на участие на децата трябва да са адекватни в зависимост от възрастта на детето, неговите умения, пол и развитие на способностите. Дори и най-малките деца могат да бъдат консултирани относно решенията, които засягат техния живот, а е отговорност на възрастните да се намерят начини да се гарантира, че това може да се случи.

• Деца и възрастни трябва да се споразумеят коя информация е поверителна и как ще бъде използвана деликатната информация.

• Участие трябва да е доброволно и децата трябва да знаят, че могат да се откажат от  участие по всяко време,  въпреки че това ще означава, че възрастните няма да могат да вземат предвид становищата им (например ако не са дадени), което може да повлияе на взетите решения.

• Следва да бъде поискано разрешение от родители и настойници.

• Процесът на участие  трябва да бъде справедлив, недискриминационен и възможно най-всеобхватен за момчета и момичета. Трябва да се вземат специални мерки, за да се гарантира, че децата, които искат да участват са в състояние да го направят. Това включва да се вземат предвид другите времеви ангажименти на децата като училище, работа и домашни задължения.

• Трябва да бъде създадена приятелска среда за децата, която подчертава, че  участието им се зачита.

• Възрастните, които улесняват участието на децата следва да бъдат квалифицирани и уверени в тяхната роля и отговорности.

• Децата трябва винаги да бъдат информирани за резултата

Проектът е финансиран от: