Закрила на детето / Декларация за защита

НАШАТА ВЯРА

В съответствие с Конвенцията на ООН за правата на детето, ние вярваме, че децата навсякъде по света имат право да бъдат защитени от всякакви форми на злоупотреба. Това включва физическо насилие, сексуална злоупотреба, емоционално насилие, липса на грижи (включително експлоатация и насилие).

Освен това, ние вярваме, че сме отговорни за предпазването на децата, така че те да не пострадат в резултат на нашите дейности и работата на Портала за закрила на детето.

НАШИЯТ АНГАЖИМЕНТ

Въпреки, че Порталът за закрила на детето е съвместно начинание на множество участници, той се управлява под ръководството на Terre Des Hommes, поради което  като цяло се прилагат политиката и процедурите за закрила, ползвани от Terre Des Hommes. Копие от тази политика може да се намери на http://www.tdh.ch/en/documents/child-protection-policy

Отразявайки че Портала за закрила на детето не работи пряко с деца и семейства, особено в рамките Портала за закрила на детето, се прилагат следните правила и процедури:

1. Ние гарантираме, че тези, които работят за нас като служители или консултанти, имат необходимите умения и опит за ролята, която изпълняват и са запознати със задълженията си за опазване на децата, съгласно политиката на Terre Des Hommes.

2. Ние насърчаваме и други организации, чрез нашите отношения с тях в Портала за закрила на детето да разработят свои собствени политики за защита на децата.

3. Когато научим, че дете се нуждае от закрила, ние ще работим с всички съответни агенции за подкрепа на детето и осигуряване на неговата защита. На практика ние ще подкрепим организацията, която работи или е в контакт с детето, за да се гарантира, че случаят се води правилно, но ако агенцията не иска да го придвижи напред или да действа според нашите опасения, ние си запазваме правото да отнесем случая до съответните власти.

4. Всички решения ще бъдат взимани съгласно най-добрите интереси на детето като основно съображение.
5. В рамките Портала за закрила на детето, върховен авторитет за вземане на решения по закрила на детето ще бъде Регионалния офис на Terre Des Hommes, който ще действа като координационно звено за закрила на детето,  съответствие с политиката на Terre Des Hommes.

6. Всички жалби и сигнали ще бъдат взети на сериозно и ще бъдат претприети съответни действия.
7. Ние редовно ще следим и преразглеждаме процедурите си по закрила, с цел те да могат да бъдат подобрени. Това включва търсене на обратна връзка от потребителите на Портала за закрила на детето.

 

Проектът е финансиран от: