Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

8 items available. Click here to search.
2019 - Save The Children
  През януари 2016 г. пет от държавните офиси на Save the Children в Източна Европа (Армения, Албания, Грузия, Косово и Северозападни Балкани), с подкрепата и насоките на Save the Children US, стартира тригодишен регионален проект - "Базирани в...
2017 - БАЛИЗ (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения)
Проект MINCE (Модел за включващо обучение в общността) адресира нуждите идентифицирани от Европейската стратегия за хората с увреждания (2010-2020 г.) и насочва професионалните усилия към създаване на условия и инструменти за прилагане на основните...
2017 - Child Protection Hub
 Член 7 от Конвенцията за правата на хората с увреждания гласи: 1. Държавите – страни по Конвенцията трябва да гарантират, че децата с увреждания имат правото свободно да изразяват вижданията си по всички въпроси, свързани с тях, като техните...
2017 - Child Protection Hub
Децата с увреждания се нуждаят от повече възможности за участие. Участие обхваща начини, по които децата могат да оформят решения, които ги засягат, като изразяват своите притеснения или възгледи. Съществуват общи съображения за ангажиране с деца с...
2016 - Child Protection Hub
Независимо от факта, че всички 28 членки на Европейския съюз са ратифицирали Конвенцията за Правата на Детето, насилието продължава да проваля живота на милиони деца в цяла Европа. В този доклад Агенция на Европейския съюз за основните права - FRA (...
2016 - Child Protection Hub
Този ChildHub преглед подчертава, че колкото повече знаем за последиците от насилието спрямо деца, толкова по-ясен става моралния императив в адресирането му. В краткосрочен и дългосрочен план, излагане на насилие по време на детството има...
2016 - Child Protection Hub
Ромското включване е „умната икономика“ за Румъния. Със застаряващо население и с младо и растящо ромско малцинство, Румъния не може да си позволи да изостави ромските деца, младежи и семейства. Румънските ромски семейства днес представляват голяма...
2015 - Child Protection Hub
12 начина за ангажиране на деца, преживели сексуално насилие
Този раздел съдържа резюме на 12 доклада, документиращи подходи за работа с деца, преживели сексуално насилие. Включените доклади отразяват изследвания в европейски контекст, но също така разглеждат казуси от държави извън Европа. Освен конкретни...

Проектът е финансиран от: