Oн-лайн библиотека

Това е електронна библиотека, съдържаща ХХХ публикации, свързани със закрилата на детето, вкл. законодателство, ръководства за професионалисти, доклади от изследвания, наръчници. Използвайте функцията "филтър", за да намерите това, което търсите.

158 items available. Click here to search.
2017 - БАЛИЗ (Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения)
Проект MINCE (Модел за включващо обучение в общността) адресира нуждите идентифицирани от Европейската стратегия за хората с увреждания (2010-2020 г.) и насочва професионалните усилия към създаване на условия и инструменти за прилагане на основните...
2017 - Child Protection Hub
 Член 7 от Конвенцията за правата на хората с увреждания гласи: 1. Държавите – страни по Конвенцията трябва да гарантират, че децата с увреждания имат правото свободно да изразяват вижданията си по всички въпроси, свързани с тях, като техните...
2017 -
Завършване на ерата на институционалната грижа в Европа - Покана за действие Коалиция от 124 организации на гражданското общество, работещи за подобряване живота на стотици хиляди деца, живеещи в институционални грижи в Европа, в рамките на...
2017 - U.S. Department of State
Докладът "Трафик на хора" от 2017 г. дава информация за всички 187 страни, включени в класацията за минимални стандарти за премахване на трафика. Държавните разкази (наративи) предоставят подреждането, което е възложено на страната с цел оценка за...
2017 - Международно списание за справедливост в здравеопазването 2017
Ранното детство е критичен етап на развитие. Неравенствата в опита засягат благополучието на децата и определят тяхното развитие. Ранните интервенции, насочени към децата и техните родители, могат да помогнат за решаване на неравенствата по време на...
2017 - UNICEF
Този доклад описва подробно резултатите, постигнати от УНИЦЕФ през 2016 г. Той обхваща програмната работа на организацията, хуманитарните действия, партньорството и усилията за застъпничество във всички стратегически сектори с акцент върху...
2017 - Лумос
"РЕЗЮМЕ Цел на настоящия доклад През 2010 г. на национално ниво в България стартира мащабен нормативно осигурен процес на деинституционализация (ДИ) на грижата за деца. Шест национални проекта се ангажираха да променят съществуващите вредни...
2017 - Terre des hommes Moldova, Child Protection Hub for South East Europe
"Пътят на детето през системата на наказателното правораздаване на Република Молдова" бе проведено от адвокат Вероника Михайлов, с подкрепата на Terre des hommes Молдова, в рамките на регионалната инициатива "Център за закрила на децата в Югоизточна...
2017 - Child Rights International Network (CRIN)
  "Когато държавата е безразлична" - наръчник за достъп до правосъдие за нарушения на детските права в институции за социални грижи в Източна и Югоизточна Европа и Кавказ е разработен от Международна мрежа за правата на децата (CRIN), с подкрепата...
2017 - Съвет на ЕС
Съветът на ЕС  прие Насоки на ЕС за утвържаването и защитата на правата на детето. Тези насоки са нова версия на насоките от 2007г.   Целта на тези насоки е да припомни международните стандарти за правата на детето и да предостави  практическо...

Страници

Проектът е финансиран от: