Цената и последствията върху икономиката от насилието над деца (резюме) [Document]

Издател: 
Overseas Development Institute
Дата: 
15 Септ. 2014

В допълнение към човешката цена на сексуалното насилие над деца, то има и високи икономически разходи под формата на липса на продуктивност и натоварване на социалните услуги. На глобално ниво е оценено, че загубите за продуктивността поради сексуално, физическо и психологическо насилие над деца са равни на от 3% до 8% от световния брутен вътрешен продукт. Тази цифра се изчислява като се прогнозира разпространението на насилието на деца и разликата в заплащането на работници, които за завършили училище и тези, които не са, и калкулирайки загубите продуктивност/приход поради незавършване на училище като резултат от преживяване на насилие като дете. Обхватът (между 3% и 8%) се определя чрез доверителни интервали, които са резултат от корелации между прогнозните разходи за насилие върху деца, от една страна, и свързаните с тях променливи като процент на отпадналите от началното училище, продукция на работник, процент на деца, преживели насилие и процент на работещи деца, от друга страна. Като се имат предвид тези разходи, постепенното повишаване на броя на програмите за превенция на насилието е не само желателно от гледна точка на благополучието на децата, но и е икономически ефективно.

 

Сексуалното, физическото и психологическото насилие над деца често има последствия за здравето на детето, образованието и качеството на живот през целия живот и през поколенията. На глобално ниво 150 милиона момичета и 73 милиона момчета на възраст под 18 години се предполага, че са преживели сексуално насилие. 50% от жертвите на всички сексуални нападения по света са момичета, а приблизително 1 000 000 деца се въвличат принудително в платена сексуална експлоатация всяка година. Ефектите от това могат да включват физически наранявания, психични заболявания и детска бременност. Тези фактори често интерферират с образованието на детето, като директно резултират в по-ниски нива на бъдещи приходи, едновременно и за засегнатите индивиди и за икономиката като цяло. Този ефект се засилва от сексуалното насилие в училищата, което е една от най-важните причини за отпадането на момичетата от училище в страните с нисък доход. Прогнозите за икономическата цена на бременността при деца в страните с ниски доходи варират от 1% до 30% от БВП през живота на едно момиче.

 

Въпреки нарастващото признаване на важността на превенцията на насилието над деца, нивата на правителствените разходи в тази област остават ниски или недокументирани. Все пак разглеждането на отделни случаи показва, че програмите за превенция могат да бъдат едновременно успешни и икономически ефективни, имайки предвид високите икономически разходи като резултат от насилието над деца. Примерите включват интервенции, които предоставят обучение в жизнени умения и сексуалното образование на уязвимите поради бедност момичета, като средство за предотвратяване на сексуално насилие. Това предполага, че програмите за превенция трябва да достигнат по-голям дял от населението. Необходими са още изследвания, особено в областта на  насилието над деца в страните с ниски и средни доходи, за да се подпомогнат правителствата в приоритизиране на финансирането в тази област.

 

Резюмето е подготвено от Katharina Obermeier, Child Protection Hub for South East Europe, 2015.

Click image to zoom: 
Language(s) of materials: 
английски

Проектът е финансиран от: