Доклад: Гърция

детайли

Дата:  01 Март 2019 Author:  Alexandros Konstantinou, Athanasia Georgopoulou Издател:  ECRE AIDA Greek Council for Refugees Тип публикация:  Report / Study / Data

Актуализиран национален доклад за Гърция, изготвен от Правния отдел на Гръцкия съвет за бежанци (GCR) в сътрудничество с Европейския съвет за бежанци и изгнаници, е част от AIDA (база данни за убежище), чиято цел е да предостави актуална информация за практиката в областта на даването на убежище в 20 държави-членки на ЕС и три страни извън ЕС: Сърбия, Швейцария и Турция. Основната цел на AIDA е да идентифицира, подчертае и насърчи на европейско ниво добри практики, свързани със защитата на търсещите убежище. Този доклад се основава на приноса на различни органи в Гърция, както по отношение на предоставените данни, така и по въпросите на изясняването в процеса на изготвяне на доклада.

Кликнете върху връзката, за да научите повече за процедурата за предоставяне на убежище, от достъпа до процедурата и регистрацията до действащите процедури в Гърция, защитата на уязвимите групи, последващите заявления,  доклади за страната, информация за търсещите убежище и достъпа до НПО и ВКБООН, процедури за  работа с различни националности. Освен това, авторите анализираха условията за приемане, включително достъпа и формите на приемане, жилища, заетост и образование, здравеопазване, специални нужди от прием на уязвими групи, информация, предоставена на търсещите убежище в приемните центрове. Докладът също така разглежда задържането на търсещите убежище - правната рамка за задържане, условията на задържане, процедурните гаранции и различното третиране на определени националности. И накрая, беше анализирано съдържанието на международната закрила, включително статуса и пребиваването, въпросите за събиране на семейството, движението и мобилността, жилищното настаняване, заетостта и образованието, социалното осигуряване и здравеопазването.

Total number of pages: 
191
Country(s) this content is relevant to: 
Гърция

Проектът е финансиран от: