Многостранни стратегии за превенция на синдрома на професионално прегаряне в екипи – МФЧК

детайли

Дата:  15 Дек. 2015

Междинародната Федерация на Червения Кръст (МФЧК) е международна хуманитарна организация, която е създала система за превенция на синдрома на професионално прегаряне сред нейните екипни членове. Една от използваните стратегии е създаването на Екип за психологическа програма за подкрепа за своите делегати. Агенцията предоставя психологическа подкрепа на делегатите в Женева и по целия свят от 1993г. чрез Федералния референтен център за психологическа подкрепа (Federation Reference Center for Psychological Support).

Тя се фокусира върху насърчаване на психосоциалното благополучие на персонала и доброволците чрез оперативна помощ, изграждане на капацитет и развитие на компетенциите, наред с други аспекти. Центърът е партньор в развитието на психологическите дейности за подпомагане на националните дружества. Той също така предоставя материали, които дружествата биха могли да разпространяват, като например филм „Надежда за психосоциално възстановяване“, психологически инструментариум (CD-ROM), както и PS обучителен комплект за базирана в общността подкрепа и наръчник за интервенции.

 

Освен този екип, един от ключовите начини, по който МФЧК подкрепя своя екип, е чрез създаване на многобройни публикации. Последните предоставят информация за различните типове стрес, които делегатите могат да изпитат, за техните симптоми, както и за достъпните лични, екипни и организационни ресурси. Подобен ресурс е наръчника „Справяне със стреса на полето“ (Managing Stress in the Field), създаден през 2009г. Една от главите в тази книга е „Превенция на синдрома на прегаряне“, която описва развитието, симптомите, причините и мерките за превенция на прегарянето. Последните са отговорност както на индивида, така и на организацията.

 

В това отношение в ръководство се подчертава, че мениджърите трябва да са способни да разпознават ранните симптоми на прегаряне и да разбират важността от осигуряване на адекватна подкрепа и намеса. Висшето ръководство трябва да бъде активно за намаляване на стреса вътре в организацията.

 

Делегатите могат да се консултират с този екип, когато имат нужда да се справят със стреса или с трудни ситуации, или когато смятат, че техен колега има нужда от подкрепа. Ръководството също така включва и въпросник за самооценка на индивидуалното моментно ниво на стрес. Делегатите се насърчават да попълват този тест на всеки три месеца, за да оценят дали има подобрение.

 

МФЧК също така състави ръководство „Грижа за доброволците: инструмент за психологическа подкрепа“ (Caring for Volunteers: A Psychosocial Support Toolkit). В този документ организацията обяснява, че за превенцията на синдрома на прегаряне сред доброволците е от особено значение мениджърите да разбират ценността и важността да подкрепят своя екип и доброволци при работни рискове и трудности и да създават подкрепяща среда за екипа. По-натам в документа се акцентира, че за превенцията на прегарянето всички членове на екипа трябва да са наясно с и да уважават личните и практическите граници, да поемат отговорността да се отнасят един към друг с уважение, защото всеки екипен член е отговорен за поддържането на екипа и на себе си здрав и добре функциониращ.

 

И накрая, МФЧК съставя „Психологическа подкрепа, базирана в общността“ - наръчник за обучение, съставен въз основа на опита за психологическа подкрепа, събран от националните дружества. Той обхваща както наскоро разработени технически области, така и препоръчителни методики. Той предоставя информация за уменията и техниките, необходими за осигуряване на подкрепа за хората, работещи при високи нива на стрес в ситуации на бедствия или критични събития. Наръчникът посвещава цял модул на темата "Подпомагане на помагащите". Заедно с подчертаването на предупредителните признаци на професионалното прегаряне, той дава информация за специфични техники, както и за подкрепяща супервизия чрез създаване на партньорска група за подкрепа, в която участниците могат да обединят заедно знания, перспективи и опит в полза един на друг.

 

 

 

 

Прикачените файлове: 
Language(s) of materials: 
английски
Country(s) this content is relevant to: 
Международни

Проектът е финансиран от: