Платената сексуална експлоатация на деца в Общността на Независимите Държави (Резюме)

детайли

Дата:  01 Ноем. 2014 Автор:  ECPAT International Издател:  ECPAT International

Публикувано от ECPAT, ноември 2014.

 

Платената сексуална експлоатация на деца е проблем във всички страни от ОНД, като тя е улеснена от бедността, корупцията, миграцията и липсата на образование в региона. Децата в този регион са уязвими към принуждаване или подлъгване към платена сексуална експлоатация поради широко разпространеното домашно насилие и липсата на подкрепа в тези ситуации. Платената сексуална експлоатация на децата в региона има формата на проституция, трафик на деца, сексуална експлоатация чрез информационните и комуникационните технологии (ИКТ) и детски секс туризъм. Стратегиите за преодоляване на платената сексуална експлоатация на деца трябва да цели подобряване на институционалната подкрепа, осъвременяване на националното законодателство, така че то да отразява международните стандарти, повишаване на осведомеността и създаване на условия младите жертви да участват в дебата.

Децата в страните от ОНД са в риск насилствено да бъдат въвлечени в проституция, като ромските момичета и децата на улицата са особено уязвими в това отношение. Една от главните прояви на платената сексуална експлоатация на деца в района е трафикът на деца, като децата без родителска грижа са в особено голям риск. Това е голям проблем за страни като Молдова, където 20% от децата живеят без грижа поне от един родител. Сексуалната експлоатация на деца чрез ИКТ основно е свързана с производството на материали с детска порнография чрез средствата на изнудване и грууминг. Някои страни в региона все повече се посещават от чуждестранни възрастни с цел производство на материали с детска порнография. Детският секс-туризъм изглежда е най-вече ограничен в популярните туристически места като Одеса в Украйна, често включвайки деца от други части на региона. Високите нива на разпространение на ХИВ/СПИН в региона, свързани и с употребата на наркотици и необезопасения секс, имат конкретно отражение върху сексуално експлоатираните деца, които често са изложени на рискови сексуални практики и може би са зле информирани относно превенцията.

Усилията за преодоляване на платената сексуална експлоатация на деца основно се фокусират върху трафика, докато другите аспекти са неглижирани. Макар че са на лице известно регионално сътрудничество, особено с участието на Съвета на Европа и Съвета на Прибалтийските Републики, и успешни съвместни инициативи между правителствата и НПО, необходими са повече, ориентирани към жертвите, съвместни действия между правителствата. Изоставените деца или децата, които живеят без родителска грижа, имат нужда от по-добра защита в целия регион, а институционалната грижа и програмите за ре-интеграция за деца, жертви на платена сексуална експлоатация, остават неадекватни.

Законите, свързани с ролята на децата в съдебната система и с материалите с детска порнография, трябва да се осъвременят, отразявайки международните стандарти. Също така е необходимо прилагането на ефективни национални механизми за достигне на децата,въвлечени в платена сексуална експлоатация. Неправителствените организации и правителствата могат да се ангажират в дейности за повишаване на информираността, включвайки инициативи относно връзката между детската сексуална експлоатация и ХИВ/СПИН и насочени към ползващите услугите на детската проституция.

 

Резюмето е подготвено от Katharina Obermeier, Child Protection Hub for South East Europe, 2015.

Прикачените файлове: 
Total number of pages: 
76
Language(s) of materials: 
английски
Country(s) this content is relevant to: 
Източна Европа и Балтийски републики

Проектът е финансиран от: