Expert în elaborarea politicii egalității de gen

Deadline for application: 
07 Jun 2019
Country(s) that the job is based in: 
Moldova
Organisation: 
Centrul de Informare şi Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova (CIDDC)
Job type: 
Specialist Expert

Locul: Chișinău, Republica Moldova
Limba de lucru: română
Termen de implementare: 15 iunie – 31 octombrie 2019

Context
CIDDC este o organizaţie nonguvernamentală, fondată în anul 1999, cu misiunea de a contribui la crearea unui mediu favorabil pentru realizarea drepturilor copilului. Pentru mai multe informații, accesați drepturilecopilului.md.
În februarie 2018, în rezultatul evaluării capacității organizaționale a CIDDC, s-a identificat ca necesară elaborarea și implementarea în cadrul organizației a unei Politici a egalității de gen.

Obiectiv
Obiectivul elaborării și implementării Politicii egalității de gen este creşterea capacităţilor organizaţiei de aplicare a abordării integratoare de gen în cadrul programelor și proiectelor implementate, în vederea sporirii egalității de oportunități între femei şi bărbaţi, fete și băieți.

Sarcini și responsabilități

 • Studiu de birou - analiza de gen a trei documente interne și a trei documente de proiect ale CIDDC, ce vor fi selectate împreună cu expertul/a.
 • Instruire de 2 zile a echipei CIDDC (angajați, membri ai Consiliului de Administrare, membri ai Consiliului Consultativ al Tinerilor, formatori și facilitatori) în vederea consolidării înțelegerii conceptului egalității de gen și a aplicării acestuia în activitatea organizației. În cadrul instruirii, în mod participativ, se va analiza măsura în care dimensiunea de gen se regăsește în activitatea CIDDC, atât în practicile și procesele interne, cât și în intervențiile organizației.
 • Pe baza analizei de gen, expertul/a va veni cu recomandări de îmbunătățire a practicilor organizației la toate etapele ciclului de proiect, va stabili liniile directoare și le va include în Politica egalității de gen.

CIDDC va oferi sprijinul informațional și logistic necesar. CIDDC va oferi suport tehnic expertului/ei selectat/e, care ar putea include: monitorizarea progresului, asigurarea cu documente, contacte relevante și disponibile cu referire la scopul sarcinilor puse, avizarea promptă a materialelor/produselor prezentate.

Livrabile/servicii, termene de realizare și condiţii de plată
Politica egalității de gen va fi predată nu mai târziu de 31 octombrie 2019. Plata se va efectua în 2 tranșe egale - după prezentarea raportului activității de instruire și după predarea și aprobarea de către CIDDC a versiunii finale a Politicii egalității de gen.

Calificări și abilități

 • Studii superioare în drept, administraţie publică, politici publice, sociologie sau alte domenii conexe. Masteratul și/sau Doctoratul vor fi considerate un avantaj;
 • Experienţă de cel puțin 3 ani de analiză, cercetare și elaborare de documente de politici;
 • Experiență de lucru cu instituții guvernamentale și/sau ONG-uri privind furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen, inclusiv instruiri;
 • Abilităţi analitice excelente, capacitatea de a sintetiza și de a prezenta cu claritate procese și aspecte complexe;
 • Abilităţi excelente de scriere, capacitatea de a scrie într-un mod structurat, inteligibil și concis, fără a pierde din esenţa mesajului;
 • O bună cunoaștere a limbii române;
 • Profesionalism, punctualitate.

Procedura de selecție
Aplicațiile vor fi evaluate în baza următoarelor criterii: calificarea și experiența expertului/ei în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen și a elaborării de documente de politici, costul serviciilor. Selecția expertului/ei se bazează pe angajamentul nostru ferm cu privire la protecţia copilului față de toate formele de violență în cadrul proiectelor şi activităţilor CIDDC, precum și în afara organizației. CIDDC are o politică de protecţie a copilului; expertul/a selectat/ă va semna o declarație prin care se va angaja să respecte prevederile acesteia.

Dosarul candidatului/ei trebuie să conțină:

 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză în domeniul egalităţii de gen și a elaborării de documente de politici;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta financiară (în lei moldovenești) - cu specificarea unui preț fix net total pentru livrabile/servicii, însoțită de o defalcare a costurilor.

Dosarul va fi trimis prin email la adresa: ciddc@yahoo.com sau depus la sediul CIDDC (Chișinău, str. Eugen Coca, 15). Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Mai multe detalii pot fi găsite aici

This project is funded by: