Kakvi su rezultati kada se radi iz perspektive zasnovane na pravima?

Slika korisnika Judit Németh-Almasi
26. 01. 2015. -- Judit Németh-Almasi

Rad iz perspektive zasnovane na pravima predstavlja konceptualni prelaz sa perspektive „dobrobiti“, pri čemu se na usluge i pomoć gleda kao na nešto što se pruža zahvaljujući dobroj volji pružaoca usluge (i u nekim slučajevima percepiranoj „zasluženosti“ klijenta i očekivanoj zahvalnosti), na pristup koji prepoznaje da deca (i njihove porodice) imaju prava koja su zagarantovana zakonom i koja su neosporna.

Deca i porodice se ne posmatraju kao korisnici, već kao nosioci prava, a pružaoci usluga se posmatraju kao „nosioci dužnosti“ (tj. oni koji su odgovorni).  Rad iz perspektive zasnovane na pravima podrazumeva da se na decu i porodice ne gleda kao na pasivne primaoce usluga i podrške, već kao na proaktivno angažovane učesnike koji učestvuju u odabiru vrste podrške i načina na koji se ona pruža.  To zahteva da se pružaoci usluge, kao nosioci dužnosti, u većoj meri konsultuju sa klijentima i da budu odgovorni za svoj rad.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: