Principi i smernice za učestvovanje dece

NAŠA UVERENJA

U skladu sa Konvencijom o pravima deteta Ujedinjenih nacija, mi verujemo da deca imaju pravo da učestvuju u odlukama koje utiču na njihove živote, a za to su im potrebne informacije i, u zavisnosti od godina starosti i razvoja deteta, podrška od odraslih osoba kako bi se osigurala realizacija i svrsishodnost njihovog učestvovanja.                    

SMERNICE

Kako bismo podržali svrsishodno učestvovanje dece razvili smo sledeće osnovne smernice:

 • Postoji potreba da se prepozna da pravo deteta da učestvuje u pitanjima koja utiču na njegov život nije nikakva „usluga“ ili dato zahvaljujući dobroj volji odraslih, već da je to njihovo pravo i prema međunarodnom zakonu i, u mnogim slučajevima, prema domaćim zakonima.
 • Najbolji interesi deteta uvek treba da budu na prvom mestu.  Deca ne smeju da se izlažu riziku njihovim učestvovanjem. Ukoliko odrasle osobe smatraju da nije u najboljim interesima deteta da se od njega zatraži savet ili da se uključi u određenu aktivnost, to treba da se objasni detetu i da se porazgovara sa njim o tome na otvoren način i uzimajući u obzir njegovo mišljenje.
 • Svi postupci kojima se promoviše učestvovanje dece moraju da poštuju njihova prava i dostojanstvo.
 • Odrasle osobe treba da budu iskrene sa decom u vezi sa razlogom za njihovo učestvovanje, kao i sa mogućim rezultatima.  Na primer, ne treba dozvoliti da dete stekne utisak kao da će se njegove želje automatski ispuniti.
 • Očekivanja u pogledu stepena učestvovanja dece treba da budu u skladu sa detetovim godinama, veštinama, polom i sposobnostima u razvoju. Čak i od vrlo male dece može da se zatraži mišljenje u vezi sa odlukama koje utiču na njihov život, a na odraslima je odgovornost da pronađu načine da osiguraju da to može da se desi.
 • Deca i odrasle osobe treba da se usagase u pogledu toga koje informacije su poverljive i na koji način će osetljive informacije biti korišćene.
 • Učestvovanje mora da bude dobrovoljno i detetu treba staviti do znanja da mogu da se „isključe“ u svakom trenutku, bez posledica – međutim, to podrazumeva da odrasli neće biti u mogućnosti da uzmu u obzir njegovo mišljenje (npr. ako nije dato), što može da utiče na donošenje odluka.
 • Treba tražiti dozvolu od roditelja i staratelja.
 • Procesi učestvovanja bi trebalo da budu i za dečake i za devojčice ravnopravni, nediskriminišući i inkluzivni u najvećoj mogućoj meri. Treba preduzeti posebne mere kako bi se osiguralo učestvovanje dece koja to žele.  To podarazmeva da se u obzir uzimaju i druge obaveze deteta koje oduzimaju vreme, kao što su škola, posao i kućni poslovi.
 • Treba kreirati okruženje naklonjeno deci koje će uveriti dete da se njegovo učestvovanje poštuje.
 • Odrasle osobe koje omogućavaju učestvovanje dece treba da budu obučene i sigurne u svojoj ulozi i u pogledu svojih odgovornosti.
 • Dete uvek treba obavestiti o rezultatu procesa učestvovanja.

 

 

Ovaj projek(a)t je finansiran od: