Toolkit

Find legislation, description of national systems, evaluation of multi-disciplinary child protection practices in different countries.

Multi-disciplinary team work library

Legal / Policy Framework

Vijeće Europe Strategija za prava djeteta (2016-2021)
2016
Savjet Ministara Vijeća Europe je 2.marta/ožujka 2016.godine usvojio novu Strategiju za prava djeteta  Vijeća Europe za period 2016 - 2021 godina. 

Newsletter / Review / Bulletin

Jačanje sistema dečje zaštite: konstatovanje, upućivanje i reagovanje
2016
Publisher: Child Protection Hub
Godine 2011. UNICEF i EU ušli su u još jedno partnerstvo u okviru projekta “Zaštita dece Jugoistočne Evrope od nasilja”. U početku su četiri zemlje bile uključene u projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija i Turska.
Suzbijanje nasilja nad decom: šest strategija za delovanje
2016
Publisher: Child Protection Hub
UNICEF je proučavao ishode brojnih programa za sprečavanje i suzbijanje nasilja primenjivanih širom sveta, i na osnovu toga je utvrdio šest strategija za koje se pokazalo da imaju najviše efekta.
Suzbijanje nasilja u školama: posledice psihičkog nasilja
2016
Publisher: Child Protection Hub
U iscrpnom uzveštaju iz 2012, UNICEF u saradnji sa Savetom Evrope i vladom Norveške ističe važnost suzbijanja svih vrsta nasilja u obrazovnim sistemima.
Suzbijanje nasilja u školama: društveno-ekonomski značaj
2016
Publisher: Child Protection Hub
U saradnji sa Savetom Evrope i norveškom vladom, UNICEF je 2012. godine sastavio izveštaj sa detaljima o prisustvu nasilja u školama iz globalne perspektive.

Toolkit / Handbook / Manual

Prirucnik za vanpravosudne organe u primjeni odredbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivicnom postupku
2016
Publisher: Save The Children
Priručnik za vanpravosudne organe o primjeni odredbi Zakona o zaštiti i postupanju

Report / Study / Data

MULTIAGENCIJSKI RAD U OKVIRU DEČJE ZAŠTITE IZVEŠTAJ ZA JUGOISTOČNU EVROPU
2016
Publisher: Child Protection Hub
Multiagencijska i međudisciplinarna saradnja, koja podrazumeva zajednički rad više sektora i timova kao i saradnju unutar njih samih, predstavlja aspekt od ključnog značaja za adekvatno pružanje dečje zaštite.
Radni Protokol: Medusektorska Saradnja u Slucajevima Zaštite Dece
2016
Publisher: Terre des hommes
Protokol obuhvata ključne informacije kako bi se pomoglo predstavnicima različitih agencija da razumeju i rade u okviru više-disciplinarnog pristupa. Ovaj dokument je namenjen profesionalnom osoblju raznih agencija i institucija.

Ovaj projek(a)t je finansiran od: