Çfarë nënkupton menaxhimi rastit?

Foto e Judit Németh-Almasi
05 Shk 2015 -- Judit Németh-Almasi

Shumë organizata dhe qeveri po prezantojnë menaxhimin e rastit si një mënyrë të punuari. Menaxhimi rastit është një proces ose set procedurash që identifikon mënyrën sesi duhet të trajtohen rastet, kush duhet të përfshihet dhe afatet kohore, në mënyrë që të gjitha rastet të trajtohen në mënyrë sistematike. Kjo ndihmon për të garantuar se mbështetja jepet në kohën e duhur dhe se ka një përputhje për menaxhimin e rasteve. Mekanizmat për menaxhimin e rastit përkufizojnë si duhet të bëhen referimet tek organizatat e tjera dhe si duhet të punojnë agjencitë së bashku.

 

Pavarësisht sesi përshkruhet dhe ndahet menaxhimi rastit, ka tre pjesë kryesore që përbëjnë çdo sistem të menaxhimit të rastit: Vlerësimi (dhe planifikimi), Ndërhyrja dhe Ndjekja si dhe rishikimi. Në rast se nuk përfshihen këtë tre procese, atëherë sistemi menaxhimit të rastit nuk është I plotë.

 

Duhet të kuptohet që vetë menaxhimi rastit nuk është ndërhyrje apo një program – është një mënyrë organizimi dhe metodë pune, nuk është në vetvete një shërbim që ju ofrohet familjeve. 

Ky projekt është financuar nga: