Çfarë nënkupton të punosh nga këndvështrimi i bazuar tek e drejta?

Foto e Judit Németh-Almasi
26 Jan 2015 -- Judit Németh-Almasi

Të punosh nga një këndvështrim i mbështetur tek e drejta është një zhvendosje konceptuale nga këndvështrimi i ‘mirëqenies’, nga shërbimet dhe ndihma që shikohen si diçka që jepen me dëshirën e mirë të bartësit të shërbimeve (dhe në disa raste perceptuar si ‘meritë’ për klientin dhe një mirënjohje e pritshme) në një pozicion që pranon se fëmijët (dhe familjet e tyre) kanë të drejta të garantuara me ligj dhe të cilat merren të mirëqena .

Fëmijët dhe familjet nuk shikohen si përfitues, por si mbajtësit e kësaj të drejte dhe ofruesit e shërbimeve si ‘bartësit e detyrës’  (që do të thotë se kanë përgjegjësinë). Të punosh nga perspektiva e mbështetur tek e drejta kërkon që fëmijët dhe familjet të mos shikohen si marrës pasiv të shërbimit dhe mbështetjes por të angazhohen në mënyrë proaktive për llojin dhe mënyrën si mbështetjes që ju ofrohet.  Kjo kërkon që ofruesit e shërbimit, bartësit e detyrës të konsultohen më tepër me klientët e tyre dhe të jenë të përgjegjshëm për punën e tyre. 

Ky projekt është financuar nga: