Si mund ta masim suksesin në punën tonë? Çfarëështë një përfundim i suksesshëm?

Foto e Judit Németh-Almasi
05 Shk 2015 -- Judit Németh-Almasi

Shpesh, nuk ka rezultate ‘perfekte’ nga puna për mbrojtjen e fëmijëve, sado që ta dëshirojmë një të tillë. Ndonjëherë nuk është çështja e ‘situatës më të mirë’, por të asaj më pak të keqe. Megjithatë, mund të shikojmë një situatë si të suksesshme kur kemi qenë të suksesshëm për uljen e nivelit të rrezikut dhe për të pajisur fëmijët me burimet e nevojshme që të jenë në gjendje të përballen dhe të përshtaten me rrethanat e ndryshueshme të jetës së tyre. Kjo nënkupton edhe garantimin se po respektohen të drejtat e fëmijëve në mënyrë të arrijnë maturinë e tyre të plotë (p.sh. e drejta për arsim, etj.) 

Ky projekt është financuar nga: