[Bullgaria] Ndryshimet në ligjin bullgar për mbrojtjen e fëmijëve kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit institucional

13 Kor 2019
Source: 
National Network for Children

The National Network for Children njoftoi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale (MPPS) e Bullgarisë ka njoftuar kalimin e ndryshimeve të rëndësishme në legjislacionin për mbrojtjen e fëmijëve. Ministria thekson se këto ndryshime nuk paraqesin parime të reja në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, por rregullojnë mekanizmat e koordinimit që lidhen me punën e institucioneve nga sektorë të ndryshëm të përfshirë në mbrojtjen e fëmijëve, pasi mbrojtja e fëmijëve nuk është vetëm përgjegjësi e sociale sistem.

Dispozita e nenit 36 ​​G të Ligjit për Mbrojtjen e Fëmijëve ka për qëllim të rregullojë dhe përmirësojë qasjen dhe bashkëpunimin e sektorëve të ndryshëm në rastet e dhunës kundër fëmijëve. Ky bashkëveprim ka funksionuar në Bullgari që nga viti 2010 me Mekanizmin Koordinues për Bashkëpunimin në Punë mbi Fëmijët, Viktimat ose Rrezikun e Dhunës dhe për Bashkëpunimin në Ndërhyrjen në Krizë dhe Punën e Ekipeve Multidisiplinore në nivel lokal.

Ndryshimet nuk paraqesin pika të reja të autoritetit për punëtorët socialë, por fokusi i tyre është të sigurojnë përkrahje në kohë dhe në shënjestër të fëmijëve dhe prindërve të tyre nga autoritetet kompetente, me qëllimin përfundimtar të parandalimit të braktisjes së fëmijëve. Sipas ndryshimeve, fëmijët vendosen jashtë familjes vetëm pas një vendimi gjyqësor dhe në raste ekstreme të dhunës, neglizhimit dhe shkeljes së interesit të fëmijës (p.sh., të detyruar në prostitucion, lypje ose trafikim).

Në të njëjtën kohë, si rezultat i miratimit të Aktit të Shërbimeve Sociale, shteti fiton një qëndrim më të fortë mbi kontrollin e saj mbi sigurimin, financimin dhe cilësinë e shërbimeve sociale për të mbrojtur fëmijët dhe të rriturit që i përdorin ato. Nga ana tjetër, nuk ka ndryshime në rolin e komunave në ofrimin e shërbimeve sociale. Komunat mbeten një ofrues i madh i shërbimeve sociale si institucioni i vetëm që mund t'ia besojë menaxhimin e shërbimeve sociale të financuara nga qeveria për individët privatë. Ky ka qenë një parim në legjislacionin në Bullgari për më shumë se 17 vjet. Është interesante të theksohet se në vitin 2018, vetëm 15.6% e të gjitha shërbimeve sociale iu caktuan ofruesve privatë nga komunat.

Ky projekt është financuar nga: