[Kosova] Terre des hommes krijon dhe mbështet mundësi integrimi për fëmijët vulnerabël në Kosovë

15 Tet 2018
Source: 
Terre des hommes

 

Çdo një në tre persona në Kosovë jeton nën nivelin e varfërisë, ndërkohë që papunësia ka shkuar mbi 30%. Për shkak të faktorëve socio-ekonomikë, shumë familje nuk mund të lejojnë t'u sigurojnë fëmijëve të tyre kohë të përshtatshme dhe përgatitje të duhur shkollore. Për të mbështetur zhvillimin social, njohës dhe krijues të fëmijëve, Terre des hommes (Tdh) dhe partnerët e saj organizojnë kampet dhe shkollat verore dhe aktivitetet pas shkollës gjatë gjithë vitit.

Shumë fëmijë në Kosovë përjetojnë vështirësi, disa për shkak se familjet e tyre janë në nevojë dhe angazhohen në migrime të pasigurta, dhe të tjerët sepse ata jetojnë në institucione rezidenciale ose banojnë në rrugë. Për shkak të diskriminimit dhe margjinalizimit, fëmijët e komuniteteve rome, ashkali dhe egjiptiane janë më të prekshmit në Kosovë. Për më tepër, disa fëmijë me prejardhje të tilla dhe ata që u riatdhesuan nga vendet e Evropës Perëndimore nuk ndjekin shkollën dhe janë të detyruar të punojnë. Nëpërmjet kampeve verore dhe pasdites, Terre des hommes u jep fëmijëve të pafavorizuar mundësinë të jenë pjesë e "botës së fëmijëve".

Gjatë verës së kaluar, rreth 650 fëmijë morën pjesë në kampet verore të organizuara nga Tdh dhe partnerët lokalë në pesë komuna. Këto kampe verore ofrojnë një mjedis të sigurtë për fëmijët, ku ndajnë ide dhe përvoja me njëri-tjetrin, gëzojnë kohën e tyre duke luajtur lojëra të ndryshme dhe mësojnë për të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre përmes aktiviteteve psikosociale. "Ne me të vërtetë vërejmë ndikimin e aktiviteteve psiko-sociale. Ato u mundësojnë fëmijëve të krijojnë një ndjenjë përkatësie, vetëvlerësimi, vlere dhe mirëqenie. Si rezultat, fëmijët zhvillojnë besimin dhe respektin mes njëri-tjetrit, dhe krijojnë miqësi dhe lidhje shoqërore me kuptim. Është gjithashtu shumë e rëndësishme që këtu të ndërveprojnë me të rriturit mbështetës ", thotë Ester Çeliq, Ndërmjetësuesi i Komunitetit të Terrenit.

Tdh gjithashtu synon të ulë normat e braktisjes së shkollës, të nxisë gjithëpërfshirjen dhe të përmirësojë cilësinë e arsimit. Prandaj, një numër i programeve të shkollës së verës bazohen në një metodologji të veçantë që përgatit fëmijët për vitin e ardhshëm shkollor. "Tani e kuptoj më mirë një subjekt që unë nuk isha i sigurt dhe kjo do ta bëjë vitin e ardhshëm shkollor paksa më të lehtë. Por pjesa që më pëlqeu më shumë, ishte kur bëme kartolina për fundin e festave të vitit. Me shokët e klasës, kemi ndarë kujtime nga vitet e tjera dhe ne qeshnim shumë," thotë Redon, një djalë 9 vjeçar. Gjatë gjithë viti, fëmijët mund të ndjekin mësimin e klasave tepasdites, të cilat mbahen në qendrat arsimore. Tdh menaxhon tetëmbëdhjetë qendra të tilla, çdo vit duke ofruar ndihmë për rreth 450 fëmijë të regjistruar në arsimin fillor dhe të mesëm të ulët. Një mënyrë tjetër për të mbështetur integrimin e fëmijëve në shkolla është përmes aktiviteteve të organizuara nga edukatorët e bashkëmoshatarëve të cilët janë mentoruar nga personeli akademik i trajnuar nga Tdh.

Për t'i ndihmuar më shumë fëmijët të integrohen në shkolla të rregullta, Tdh siguron disa familjet me ndihmë direkte, duke përfshirë një paketë ushqimore dhe higjienike, libra dhe pajisje shkollore. Nga ana tjetër, organizohen aktivitete ndërgjegjësuese, për të luftuar stigmën dhe diskriminimin, dhe e bëjnë shkollën një vend më miqësor për fëmijët e pafavorizuar.

Aktivitetet e pas shkollës dhe ato te verës realizohen në kuadër të projektit "Përmirësimi i qasjes dhe integrimit në arsimin bazë të fëmijëve të emigrantëve dhe të fëmijëve të kthyer dhe familjeve në Kosovë", financuar nga GIZ dhe projekti "Mbrojtja e Fëmijëve për Mbrojtjen e Fëmijëve III" financuar nga MEDICOR

Ky projekt është financuar nga: