Childhub e-courses

Explore our available e-courses on the ChildHub Academy

8 items available. Click here to search.
Trafficking along migration routes
The following e-learning module is intended to help frontline professionals identify and refer presumed victims of human trafficking.
Caring for Families on the Move
A resource for professionals and students
Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ b
Working in a Multidisciplinary Team for Addressing Child Abuse Issues - a basic orientation and overview
This training is designed for professionals working in the field of child protection against abuse, neglect, violence and exploitation and whom may be required to work in a multidisciplinary team.  It may also be of interest to other allied profes
Mbështetja e pjesëmarrjes së fëmijëve
E-kursi i ChildHub mbi mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijeve u zhvillua nga CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland).
Puna në ekipet ndër-sektoriale për trajtimin e Çështjeve të Abuzimit të Fëmijëve - një orientim bazë në aspektin teorik dhe praktik
Kursi u zhvillua nga Terre des hommes në Shqipëri, me mbështetjen financiare të USAID-it. Ai synon profesionistë të ndryshëm dhe trajton bazat e qasjes multi-disiplinore në mbrojtjen e fëmijëve.
Alternative Ways to Address Youth -ecourse
The following e-learning module is intended to help child protection professionals channel juvenile offenders away from judicial proceedings.

Ky projekt është financuar nga: