Childhub e-courses

Explore our available e-courses on the ChildHub Academy

7 items available. Click here to search.
Praktika pjesëmarrëse për fëmijët dhe të rinjtë e afektuar nga Dhuna Seksuale
Ky e-kurs në fjalë është zhvilluar në kuadër të projektit “Aftësitë e jetës, udhëheqja, potencial i pakufishëm: Mbështetja e fëmijëve dhe të rinjve që janë prekur nga dhuna seksuale në Evropë, duke fuqizuar dhe lehtësuar praktikat pjesëmarrëse “ b
Caring for Families on the Move
Heightened vulnerabilities are associated with the increased movement of children and families across Europe, and there are many complex challenges for professionals and NGOs in supporting these f
Alternative Ways to Address Youth
The following e-learning module is intended to help child protection professionals channel juvenile offenders away from judicial proceedings.
Mbështetja e pjesëmarrjes së fëmijëve
E-kursi i ChildHub mbi mbështetjen e pjesëmarrjes së fëmijeve u zhvillua nga CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland).
Trafficking along migration routes
The following e-learning module is intended to help frontline professionals identify and refer presumed victims of human trafficking.
Puna në ekipet ndër-sektoriale për trajtimin e Çështjeve të Abuzimit të Fëmijëve - një orientim bazë në aspektin teorik dhe praktik
Kursi u zhvillua nga Terre des hommes në Shqipëri, me mbështetjen financiare të USAID-it. Ai synon profesionistë të ndryshëm dhe trajton bazat e qasjes multi-disiplinore në mbrojtjen e fëmijëve.

Ky projekt është financuar nga: