Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

277 items available. Click here to search.
2020 - UNICEF Serbia
Analiza e situatës është një raport narrativ analitik mbi të drejtat dhe mirëqenien e fëmijëve në Serbi. Analiza e bazuar në të drejta shikon progresin, sfidat dhe mundësitë për realizimin e të drejtave dhe mirëqenies së fëmijëve, si dhe modelet e...
2020 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF
Koalicioni i OJQ–ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF ka publikuar Raportin e Monitorimit “Komuna Ime, e Drejta Ime Sociale” mbi procesin e decentralizimit të shërbimeve sociale në Kosovë. Ky raport elaboron faktorët të cilët kanë penguar...
2020 - Tdh Shqiperi
  Në ditët e stome, në Shqipëri, paraqitet imediate nevoja për krijimin e një modeli të riintegrimit për fëmijët në konflikt me ligjin. Eksperti ndërkombëtar, Tim Chapman dhe Tdh Shqipëri, në bashkëpunim me të gjithë aktorët kryesorë qeveritarë dhe...
2020 - Terre des hommes Shqipëri
  Organizata Terre des hommes në Shqipëri, gjatë periudhës Mars-Prill 2020 ndërmori vlerësimin e situatës mbi ndikimin e pandemisë dhe karantinimit tek familjet në nevojë në Shqipëri. Ky vlerësim hedh dritë mbi realitetet e reja të krijuara për...
2020 - Handikos
Ky hulumtim elaboron faktorët të cilët e cënojnë shëndetin mendor të personave me aftësi të kufizuara gjatë periudhës së pandemisë. Personat me aftësi të kufizuara ballafaqohen me barriera të cilat i pengojnë ata të kenë qasje në kujdes dhe në...
2020 - British Association of Social Workers
Një Udhëzues i Praktikës për punëtorët social në lidhje me abuzimin në familje dhe mirëqenien e fëmijëve është publikuar në prill 2020 nga BASW. Në kohën e një bllokimi mbarëkombëtar për shkak të pandemisë, njerëzit janë më të cënueshëm se kurrë dhe...
2020 - United Nations
Kjo përmbledhje e politikave ofron një pasqyrë të efekteve që COVID-19 ka dhe do të ketë në mirëqenien e fëmijëve. Veçanërisht theksohet shpërndarja e pabarabartë e pasojave, ku efektet e pandemisë më së shumti do të prekin fëmijët në vendet e...
2020 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
    Zhvillimi i këtij udhëzuesi, një proces i udhëhequr nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe me një kontribut të rëndësishëm nga organizatat kryesore me fokus tek fëmijë, synon të përcaktojë dhe sqarojë veprimet dhe procedurat që...
2020 - Terre des hommes
  Drejtësia restauruese është një qasje për të adresuar riskun e dëmit apo rrezikun për shkaktim dëmi përmes angazhimit të të gjithë personave të prekur nga ky dëm drejt një të kuptuari të përbashkët dhe në një marrëveshje se si dëmi mund të...
2020 - United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave sapo ka publikuar udhëzimin "Words into Action", si një mjet për implementimin efektiv të Kuadrit të Sendai-t për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave. Me një qasje të orientuar...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: