Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

216 items available. Click here to search.
2019 - CartONG and Terre des hommes
Keni nevojë për ndihmë për navigimin në shkallën e mbledhjes së të dhënave mobile në organizatën tuaj? Shikoni 10 mësimet tona të mësuara! CartONG dhe Terre des hommes (Tdh) synon të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë në menaxhimin e informacionit në...
2019 - BRIDGE project
Ky Manual Trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Ruani Fëmijët Kosovë, Save the Children International, Save the Children Zyra Rajonale e Lindjes së Mesme dhe Evropës Lindore
  Në Dhjetor 2018, Save the Children (SC) porositi organizatën e njohurive Iniciativat Ndërkombëtare të Zhvillimit të Fëmijëve (ICDI) të bëjnë një vlerësim mbi praktikat më të mira të ndërhyrjeve për forcimin e familjes në vendet me të ardhura të...
2019 - Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë
  Ky raport nënvizon tendencat dhe zhvillimet e fundit në situatën e refugjatëve dhe migrantëve në Republikën e Serbisë, bazuar në të dhënat dhe një seri dëshmish të mbledhura nga Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë (HCIT) dhe Qendra e...
2019 - Asylos and ARC Foundation
Ky raport paraqet informacione për vendin e origjinës në Shqipëri në lidhje me trafikimin e djemve dhe burrave të rinj, gjatë periudhes 1 janar 2016 dhe 31 mars 2019, si dhe informacione të marra nga intervistimi i një sërë aktorëve ndërmjet...
2019 - Save the Children Kosovo
  Çfarë ndodh në vitet e hershme të jetës së fëmijës ka një ndikim të madh në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës. Për të qenë të shëndetshëm, foshnjat duhet të ushqehen vetëm me gji në 6 muajt e parë, por është shumë e rëndësishme që të vazhdohet me...
2019 - Qendra e ekspertizës për abuzimin seksual të fëmijëve
Ky shqyrtim i studimit shqyrton hulumtimet globale rreth rolit dhe fushëveprimit të provimeve mjekësore të CSA (ekzaminimet mjeko-ligjore pediatrike) me një fokus të veçantë në përvojën e jetuar të fëmijëve dhe specifikimin e shërbimit në Angli....
2019 - KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Qeveria e Kosovës në takimin e fundit ka miratuar koncept dokumentin për shërbimet sociale dhe familjare. Opsioni i tretë i propozuar nga Grupi Punues është vlerësuar si i duhuri, i cili rekomandon hartimin e projektligjit të ri me të cilin do të...
2019 - Tdh Albania
  Terre des hommes Albania realizoi studimin kombetar ““Masat për mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin, nën moshën e përgjegjësisë penale në Shqipëri"”,financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, programi MATRA 2017-2021, i cili...
2019 - Barnardo’s Scotland - Believe in Children
Të kuptuarit publik të abuzimit seksual të fëmijëve Një sondazh kombëtar pilot u realizua në vitin 2018 në Skoci, duke analizuar të kuptuarit publik të abuzimit seksual të fëmijëve. Ky raport është një përmbledhje e gjetjeve të bazuara mbi 1000 të...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: