Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

227 items available. Click here to search.
2019 - Destination Unknown
Kjo përmbledhje ofron një përmbledhje të asaj që është e nevojshme dhe pse është e nevojshme. Ai shpjegon hapat kryesorë për të zbatuar procedurat specifike dhe proceset e kthimit që respektojnë të drejtat e fëmijës. Ai siguron një përmbledhje të...
2019 - UNICEF
  Raporti i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët në botë i UNICEF për vitin 2019 eksploron për herë të parë në 20 vitet e fundit çështjet e fëmijëve dhe lidhjen e tyre me ushqimin dhe ushqimimin në një kontekst global sfidues. Pavarësisht nga përparimet...
2019 - CartONG and Terre des hommes
Keni nevojë për ndihmë për navigimin në shkallën e mbledhjes së të dhënave mobile në organizatën tuaj? Shikoni 10 mësimet tona të mësuara! CartONG dhe Terre des hommes (Tdh) synon të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë në menaxhimin e informacionit në...
2019 - BRIDGE project
Ky Manual Trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Ruani Fëmijët Kosovë, Save the Children International, Save the Children Zyra Rajonale e Lindjes së Mesme dhe Evropës Lindore
  Në Dhjetor 2018, Save the Children (SC) porositi organizatën e njohurive Iniciativat Ndërkombëtare të Zhvillimit të Fëmijëve (ICDI) të bëjnë një vlerësim mbi praktikat më të mira të ndërhyrjeve për forcimin e familjes në vendet me të ardhura të...
2019 - Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë
  Ky raport nënvizon tendencat dhe zhvillimet e fundit në situatën e refugjatëve dhe migrantëve në Republikën e Serbisë, bazuar në të dhënat dhe një seri dëshmish të mbledhura nga Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë (HCIT) dhe Qendra e...
2019 - Asylos and ARC Foundation
Ky raport paraqet informacione për vendin e origjinës në Shqipëri në lidhje me trafikimin e djemve dhe burrave të rinj, gjatë periudhes 1 janar 2016 dhe 31 mars 2019, si dhe informacione të marra nga intervistimi i një sërë aktorëve ndërmjet...
2019 - Springer Nature
Ky artikull eksploron se çfarë mund të mësojmë rreth identifikimit dhe ndihmës ndaj personave të trafikuar nga praktikuesit në Serbia, që janë në vijën e parë të ashtuquajturës kriza Brefugee të Evropës. Pyetjet lindin nëse dhe në çfarë masa korniza...
2019 - humanitarianresponse.org
VOICES FROM SYRIA 2019
Publikimi “Voices from Syria" vjen si një përpjekje për të mbështetur zhvillimin dhe implementimin e programeve humanitare si një përgjigjje dhe përpjekje për të parandaluar dhunën me bazë gjinore në Siri.   Raporti ilustron një pamje në thellësi të...
2019 - UNICEF Albania
  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale (MSHMS) koordinoi procesin e monitorimit të Agjendës për periudhën 2017–2018. I gjithë procesi u mbështet nga UNICEF Shqipëri, që përmes Observatorit për të Drejtat e Fëmijëve dhe Rinisë, dha...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: