Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

206 items available. Click here to search.
2019 - Asylos and ARC Foundation
Ky raport paraqet informacione për vendin e origjinës në Shqipëri në lidhje me trafikimin e djemve dhe burrave të rinj, gjatë periudhes 1 janar 2016 dhe 31 mars 2019, si dhe informacione të marra nga intervistimi i një sërë aktorëve ndërmjet...
2019 - Save the Children Kosovo
  Çfarë ndodh në vitet e hershme të jetës së fëmijës ka një ndikim të madh në shëndetin dhe zhvillimin e fëmijës. Për të qenë të shëndetshëm, foshnjat duhet të ushqehen vetëm me gji në 6 muajt e parë, por është shumë e rëndësishme që të vazhdohet me...
2019 - Qendra e ekspertizës për abuzimin seksual të fëmijëve
Ky shqyrtim i studimit shqyrton hulumtimet globale rreth rolit dhe fushëveprimit të provimeve mjekësore të CSA (ekzaminimet mjeko-ligjore pediatrike) me një fokus të veçantë në përvojën e jetuar të fëmijëve dhe specifikimin e shërbimit në Angli....
2019 - KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Qeveria e Kosovës në takimin e fundit ka miratuar koncept dokumentin për shërbimet sociale dhe familjare. Opsioni i tretë i propozuar nga Grupi Punues është vlerësuar si i duhuri, i cili rekomandon hartimin e projektligjit të ri me të cilin do të...
2019 - Tdh Albania
  Terre des hommes Albania realizoi studimin kombetar ““Masat për mbrojtjen e fëmijëve në konflikt me ligjin, nën moshën e përgjegjësisë penale në Shqipëri"”,financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës, programi MATRA 2017-2021, i cili...
2019 - Barnardo’s Scotland - Believe in Children
Të kuptuarit publik të abuzimit seksual të fëmijëve Një sondazh kombëtar pilot u realizua në vitin 2018 në Skoci, duke analizuar të kuptuarit publik të abuzimit seksual të fëmijëve. Ky raport është një përmbledhje e gjetjeve të bazuara mbi 1000 të...
2019 -
Rregullorja dhe strategjia komunale për të drejtat e fëmijëve kanë për qëllim që çështjet të cilat kanë të bëjnë me fëmijë, të vihen në qendër dhe të kthehen në prioritet të agjendës së qeverisjes komunale. Këto dokumente ofrojnë mundësinë për...
2019 - CRCA
Raporti u botua nga Qendra për të Drejtat e Fëmijëve në Shqipëri dhe është i pari i këtij lloji që mbulon të gjithë vendin. Mbledhja e të dhënave bazohet në raportimin që vjen nga platforma online www.isigurte.al, e dedikuar sigurisë online të...
2019 - Këshilli i Evropës
Këshilli i Evropës ka publikuar një doracak që përmban udhëzime gjithëpërfshirëse për profesionistët që punojnë direkt me të mitur migrantë mbi atë se si të komunikohen informatat për të drejtat e fëmijëve në një mënyre që përshtaten me moshën e...
2019 - MSHMS
  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë një urdhër që miraton Standardet e Shërbimit në Qendrat Shumëfunksionale të Komunitetit dhe ngarkon agjencitë përkatëse qeveritare për të monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e tyre në...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: