Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

1 items available. Click here to search.
2012 - Balkan Sunflowers
Ky raport i paraqet gjetjet e Studimit, i cili është zhvilluar gjatë korrikut dhe gushtit 2011. Anketa është kryer përmes intervistave ballë për ballë, në përgjithësi me kreun e familjes, në 2,346 familje ashkali, egjiptian dhe romë, në Kosovë. Në...

Ky projekt është financuar nga: