Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

7 items available. Click here to search.
2015 - Zyra e Kryeministrit, Zyra për Qeverisje të Mirë
Treguesit e drejtësisë për fëmijë
Treguesit e drejtësisë për fëmijë ofrojnë një kornizë për matjen dhe paraqitjen e informacionit specifik në lidhje me gjendjen e fëmijëve në konflikt me ligjin. Këta tregues pritet po ashtu të jenë të dobishëm për monitorimin dhe përmirësimin e...
2015 - Zyra e Kryeministrit, Zyra për Qeverisje të Mirë
Udhëzuesi për zbatimin e Protokollit për parandalimin dhe referimin e dhunës në institucionet e arsimit parauniversitar, shqyrton llojet e mundshme të dhunës që ndodhin në IAP, ofron propozime praktike për atë çka mund të bëjë edukatori/mësimdhënësi...
2014 - Zyra për Qeverisje të Mirë
  Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe koordinatorët e njësive të Drejtat e Njeriut në...
2014 - Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Për të drejta të barabarta dhe Çështje Gjinore
Zhvillimi i Strategjisë dhe Planit Kombëtar të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve ka qenë një përpjekje e përbashkët e Grupit Punues Qeveritar për hartimin e Strategjisë dhe Planit të Veprimit për të Drejtat e Fëmijëve, nën koordinimin e Zyrës për...
2014 - Zyra për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Mosdiskriminim e Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës
Raporti ofron përditësimet e statusit dhe rekomandimet për korrigjimet në zonat ku ka pasur lëshime në arritjen e objektivave nga institucionet përkatëse, si dhe tregon për nevojat e menjëhershme për ndërhyrjet që synojnë përmirësimin e mirëqenies,...
2013 - Zyra për Qeverisje të Mirë
Sistemet qeveritare për tu përgjigjur nevojave të fëmijëve në konflikt me ligjin ndryshojnë në emër dhe qasje, në përputhje me rrethanat e vendit. Fëmijët mund të trajtohen nëpërmjet drejtësisë formale apo sistemit të gjykatave, nga sistemi i...
2011 - Zyra për Qeverisje të Mirë, Qeveria e Kosovës
Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit me Zyrën për Qeverisje të Mirë, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe koordinatorët e Njësive për të Drejtat e Njeriut në Ministritë e përkatëse, Policinë e...

Ky projekt është financuar nga: