Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

18 items available. Click here to search.
2017 - Child Protection Hub
Neni 7 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) përcakton se: 1. Palët duhet të sigurojnë që fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të shprehin lirisht pikëpamjet e tyre mbi çdo çështje që prek interesat dhe...
2017 - Child Protection Hub
Fëmijët kanë të drejtë të ndikojnë tek vendime që i prekin ata, dhe fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk u jepet mundësia që zëri i tyre të dëgjohet. Kjo për shkak të paragjykimeve dhe stigmës  për invaliditetin si dhe gjithashtu prej pritshmërive të...
2016 - Child Protection Hub
,
UNICEF-i ka analizuar rezultatet e disa programeve të ndërhyrjes dhe të parandalimit të dhunës që janë zbatuar nëpër botë dhe ka identifikuar gjashtë strategji që kanë rezultuar si shumë efektive. Ndërhyrja dhe projektet për kundërpërgjigje që janë...
2016 - Child Protection Hub
,
Krahas faktit që 28 Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian e kanë ratifikuar UNCRC-në (Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara), dhuna që dëmton jetët e miliona fëmijëve në Evropë ende vazhdon. Tek ky raport FRA (Agjencia Evropiane...
2016 - Child Protection Hub
Sa më shumë që mësojmë mbi pasojat që le dhuna tek fëmijët, aq më të qartë bëhen masat që duhen adresuar. Si për periudhën afatshkurtër dhe atë afatgjatë, ekspozimi ndaj dhunës gjatë fëmijërisë ka pasoja jashtëzakonisht negative si për shëndetin...
2016 - Child Protection Hub
,
Si pjesë e projektit “T’i jepet fund dhunës ndaj fëmijëve tek ambientet e sigurisë”, e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve për Anglinë në partneritet me pesë organizata për të drejtat e njeriut/drejtësinë për të miturit në Evropë, për të mbledhur...
2016 - Child Protection Hub
, Dhuna ndaj fëmijëve në BE
Tek ky raport i Parlamentit Evropian, i cili flet mbi praninë dhe shumëllojshmërinë e formave të dhunës ndaj fëmijëve në Evropë, hamendësimi më i zakonshëm është se dhuna është problem i vendeve në zhvillim. Në fakt Parlamenti Evropian nëpërmjet...
2016 - Child Protection Hub
,
Tek raporti i zgjeruar i 2012 i UNICEF, në partneritet më Këshillin e Evropës dhe qeverinë norvegjeze, theksohet rëndësia e eliminimit të të gjitha formave të dhunës nga sistemi arsimor. Dhuna në shkolla mund të shfaqet në disa forma (fizike,...
2016 - Child Protection Hub
,
Në bashkëpunim me Këshillin Evropian dhe qeverinë norvegjezë në 2012, UNICEF përgatiti një raport mbi praninë e dhunës në shkolla, nga perspektiva globale. Raporti ofron rekomandime praktike për qeveritë, OJQ dhe partnerë të tjerë që duan të...
2016 - Child Protection Hub
,
Komuniteti romë përballet me një sërë praktikash diskriminuese. Tek ky raport i 2014, “Mbi diskriminimin e fëmijëve romë në arsim”, Komisioni Evropian argumenton mbi strategjitë gjithëpërfshirëse për t’i dhënë fund diskriminimit të romëve në...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: