Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

8 items available. Click here to search.
2017 - Terre des homes
Në politikat e saj tematike, Forcimi i Sistemit për Mbrojtjen e Fëmijëve, Terres des hommes përcakton këndvështrimin e saj dhe investimin e saj ne sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe identifikon vlerën e shtuar që organizata sjell. Ky udhëzues i ri...
2017 - Child Protection Hub
Fëmijët kanë të drejtë të ndikojnë tek vendime që i prekin ata, dhe fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk u jepet mundësia që zëri i tyre të dëgjohet. Kjo për shkak të paragjykimeve dhe stigmës  për invaliditetin si dhe gjithashtu prej pritshmërive të...
2016 - Child Protection Hub
,
UNICEF-i ka analizuar rezultatet e disa programeve të ndërhyrjes dhe të parandalimit të dhunës që janë zbatuar nëpër botë dhe ka identifikuar gjashtë strategji që kanë rezultuar si shumë efektive. Ndërhyrja dhe projektet për kundërpërgjigje që janë...
2016 - Child Protection Hub
,
Tek raporti i zgjeruar i 2012 i UNICEF, në partneritet më Këshillin e Evropës dhe qeverinë norvegjeze, theksohet rëndësia e eliminimit të të gjitha formave të dhunës nga sistemi arsimor. Dhuna në shkolla mund të shfaqet në disa forma (fizike,...
2016 - Child Protection Hub
,
Në bashkëpunim me Këshillin Evropian dhe qeverinë norvegjezë në 2012, UNICEF përgatiti një raport mbi praninë e dhunës në shkolla, nga perspektiva globale. Raporti ofron rekomandime praktike për qeveritë, OJQ dhe partnerë të tjerë që duan të...
2016 - Terre des hommes
Dokumenti i protolollit përfshin informatat kryesore për t’i ndihmuar përfaqësuesit e agjencive të ndryshme që të kuptojnë dhe të punojnë në kuadër të një qasjeje multidisiplinare. Dokumenti synon informimin e profesionistëve të cilët punojnë për...
2016 - Child Protection Hub
,
Bashkëpunimi midis agjencive dhe ai ndër-disiplinor, që punojnë si në kontakt me sektorët dhe ekipet ashtu edhe brenda tyre, është i rëndësishëm për të garantuar se fëmijët marrin mbrojtjen e duhur. Hulumtimet tregojnë se fëmijët mbrohen në mënyrë...
2016 - Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore
Ky studim paraqet një panoramë të përgjithshme të praktikave për mbrojtjen e fëmijëve dhe nivelit të aftësive të punonjësve social në Shqipëri. Ai paraqet një sërë sfidash dhe rekomandimesh, ndër të tjera, në drejtim të përmirësimit të shërbimeve...

Ky projekt është financuar nga: