Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

21 items available. Click here to search.
2018 - ChildHub
  Projekti Qëndra Burimore Rajonale përmbylli tre vjecarin e parë të implementimin në fund të vitit 2017. InFocus Enterprises ishte një kompani me bazë në Britaninë e Madhe që ndërmori vlerësimin e projektit. Nje kopje të plotë të raportit në...
2017 - Child Protection Hub
Neni 7 i Konventës për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara (KDPAK) përcakton se: 1. Palët duhet të sigurojnë që fëmijët me aftësi të kufizuara kanë të drejtë të shprehin lirisht pikëpamjet e tyre mbi çdo çështje që prek interesat dhe...
2017 - Terre des hommes
Fëmijët me aftësi të kufizuara kanë nevojë për më shumë mundësi për pjesëmarrje. Pjesëmarrja përfshin mënyrat në të cilat fëmijët mund të formësojnë vendimet që ndikojnë tek ata përmes shprehjes së shqetësimeve ose pikëpamjeve të tyre. Ka...
2017 - Child Protection Hub
Fëmijët kanë të drejtë të ndikojnë tek vendime që i prekin ata, dhe fëmijëve me aftësi të kufizuar nuk u jepet mundësia që zëri i tyre të dëgjohet. Kjo për shkak të paragjykimeve dhe stigmës  për invaliditetin si dhe gjithashtu prej pritshmërive të...
2016 - Child Protection Hub
,
Krahas faktit që 28 Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian e kanë ratifikuar UNCRC-në (Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara), dhuna që dëmton jetët e miliona fëmijëve në Evropë ende vazhdon. Tek ky raport FRA (Agjencia Evropiane...
2016 - Child Protection Hub
Sa më shumë që mësojmë mbi pasojat që le dhuna tek fëmijët, aq më të qartë bëhen masat që duhen adresuar. Si për periudhën afatshkurtër dhe atë afatgjatë, ekspozimi ndaj dhunës gjatë fëmijërisë ka pasoja jashtëzakonisht negative si për shëndetin...
2016 - Child Protection Hub
,
Si pjesë e projektit “T’i jepet fund dhunës ndaj fëmijëve tek ambientet e sigurisë”, e Aleancës për të Drejtat e Fëmijëve për Anglinë në partneritet me pesë organizata për të drejtat e njeriut/drejtësinë për të miturit në Evropë, për të mbledhur...
2016 - Child Protection Hub
,
Komuniteti romë përballet me një sërë praktikash diskriminuese. Tek ky raport i 2014, “Mbi diskriminimin e fëmijëve romë në arsim”, Komisioni Evropian argumenton mbi strategjitë gjithëpërfshirëse për t’i dhënë fund diskriminimit të romëve në...
2016 - Child Protection Hub
Puna me hulumtuesit nga Universiteti i Bedforshair, Fshat SOS kanë përgatitur një raport të plotë mbi mbizotërimin e dhunës ndaj fëmijëve tek institucionet e kujdesit alternative, në 21 shtete nëpër botë. Raporti jep rekomandime praktike për...
2016 - Child Protection Hub
,
Në 2011 një studim i Fondacionit Kombëtar për Hulumtimet Arsimore (FKHA) në Britani eksploroi manifestimet e ndryshme të bullizmit tek thuajse 100 shkolla nëntëvjeçare  dhe me pjesëmarrjen e nxënësve arriti të  gjente fakte interesante se cilat...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: