Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

18 items available. Click here to search.
2019 - Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë
  Ky raport nënvizon tendencat dhe zhvillimet e fundit në situatën e refugjatëve dhe migrantëve në Republikën e Serbisë, bazuar në të dhënat dhe një seri dëshmish të mbledhura nga Qendra Humanitare për Integrim dhe Tolerancë (HCIT) dhe Qendra e...
2017 - Tdh Albania
  Studimi ofron një analizë të situatës së trendëve të migracionit në Shqipëri dhe ndikimin tek ata që marrin rrugë të rrezikshme për të gjetur mundësi më të mira, veçanërisht për fëmijët. Gjithashtu jep rekomandime për fushat kyçe në të cilat mund...
2017 - ILO, IOM, Walk Free Foundation
Organizata Botërore e Shëndetësisë (Ang. ILO) dhe Walk Free Foundation, në bashkëpunim me IOM-in, kanë botuar së bashku një raport që zbulon se mbi 40 milionë njerëz kanë qenë viktima të skllavërisë moderne në vitin 2016, nga të cilët rreth 152...
2017 - KOMF, UNICEF
Me qëllim të idenfikimit të pikave të forta dhe pikave të dobëta, sfidave të rradhës, potencialit ekzistues dhe funksionimit më të mirë, KOMF ka marrë përkrahjen nga zyra në Kosovë e UNICEF, për të hartuar një vlerësim të nevojave të brendshme të...
2017 - Agency for the Protection of Children's Rights
Ky raport pasqyron punën e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve në Shqipëri gjatë vitit 2016. Në tre kapituj të raportit paraqiten të dhëna për punën aktuale të raportuar nga ana e NJMF-ve, progresi në krahasim me vitin paraprak, si dhe sfidat e...
2016 - Save The Children Italy
Ky publikim u krijua në kuadër të Rrjetit Rajonal të Fëmijëve të përfshirë në rrugë dhe Fëmijët në rrezik (RNSIC), i mbështetur nga Save the Children Itali. Autorët e studimit janë Prof. Dr. Veronika Duci dhe Assoc.Prof. Izela Tahsini. Hulumtimi në...
2016 - Agjencia e Statistikave të Kosovës
Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS) është realizuar në Kosovë në vitet 2013-2014 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, si pjesë e programit global të MICS-it. MICS-i i sipërpërmendur është organizuar paralelisht me anketën MICS...
2015 - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës (MASHT), Kosovë
Raporti Vjetor Statistikor ofron tregues arsimor nga këto fusha arsimore: Qasja dhe pjesëmarrja, Kushtet e mësimnxënies, efikasiteti, vlerësimi, financat në arsim si dhe bibliografinë dhe tabelat shtesë. Ky raport ofron informata të rregullta, me...
2015 - Agjencioni Kosovar i Statistikave

Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS) i komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë është realizuar në Kosovë në vitet 2013-2014 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, si pjesë e programit global të MICS-it.

Në këtë anketim MICS prezanton informata të përditësuara për vlerësimin e gjendjes së fëmijëve, femrave dhe meshkujve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë si dhe ofron të dhëna për monitorimin e strategjive ekzistuese dhe planeve të veprimit për...
2014 - Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine
Studimi i ben nje analize kuadrit ligjor shqiptar me synim ofrimin e rekomandimeve për të adresuar problemet që lidhen me pasigurinë e strehimit për shtresat e varfra në përgjithësi dhe për komunitetin Rom në veçanti. Rekomandimet lidhen me probleme...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: