Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

7 items available. Click here to search.
2018 - Better Care Network
  Ky Udhëzues u shërben profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe familjet që përdorin një qasje të menaxhimit të rasteve në vendet me të ardhura të mesme dhe me të ardhura të ulëta. Ai përmban informacione se si të punohet me fëmijët me aftësi të...
2016 - Terre des hommes Moldova
  Programi i trajnimit “Prindërim i Vetëdijshëm për Çështjet Gjinore” synon të shërbejë si një guidë teorike dhe praktike në aktivitetet e trajnimit, që kanë si qëllim të rrisin pjesëmarrjen e djemve dhe burrave në procesin e edukimit, qoftë në...
2016 - Terre des hommes
Dokumenti i protolollit përfshin informatat kryesore për t’i ndihmuar përfaqësuesit e agjencive të ndryshme që të kuptojnë dhe të punojnë në kuadër të një qasjeje multidisiplinare. Dokumenti synon informimin e profesionistëve të cilët punojnë për...
2016 -
,
Përmbledhja e mëposhtme përfaqëson një esktrakt nga raporti i fundit i ECJJ mbi praktikat më të mira brenda BE-së. Ilustron një interes në rritje për përdorimin e masave restauruese. Megjithatë, gjetjet sugjerojnë që praktika edhe në vendet...
2013 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Zhvillimi i këtij seminari doli nga seminari si dhe rifreskimi i materialit të trajnimit që u bë përmes një nisme të përbashkët të MASHT-it dhe projektit “Trajnimi i Mësimdhënësve dhe Ngritja e Kapaciteteve të Komunave dhe Drejtorëve të Shkollave në...
2011 - Terre des hommes Italy
E-Udhëzuesi (e-toolkit) është krijuar si rezultat i një eksperience dy vjeçare pune me fëmijë të moshave parashkollore në Rripin e Gazës. Ka synim të vërë në dukje dhe shpërndajë eksperiencën dhe mësimet e nxjerra nga Terre des hommes Italia (Tdh-It...
2008 - Terre des hommes
Doracaku i Trajnimit Psikosocial mbi Mbrojtjen e Fëmijëve, i Terre Des Hommes, është zhvilluar për përdorim në këtë fushë me qëllim trajnimin e animatorëve që punojnë me fëmijët apo pjesëtarë të tjerë stafi që punojnë në programe të mbrojtjes së...

Ky projekt është financuar nga: