Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

9 items available. Click here to search.
2020 - United Nations Office for Disaster Risk Reduction
Zyra e Kombeve të Bashkuara për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave sapo ka publikuar udhëzimin "Words into Action", si një mjet për implementimin efektiv të Kuadrit të Sendai-t për Reduktimin e Riskut ndaj Katastrofave. Me një qasje të orientuar...
2019 - SOS Children's Villages International
Udhëzimet për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve është një dokument i Kombeve të Bashkuara, i cili u hartua nga autoritetet qeveritare, organet e KB dhe OJQ-të, në konsultim me fëmijë dhe të rinj. Për dallim nga Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve...
2018 -
Ky dokument paraqet një udhëzues të thjeshtë për planifikimin dhe organizimin e një kampi veror për fëmijët vulnerabël që kanë nevojë për mbrojtje. Këto udhëzime drejtojnë Njësitë për Mbrojtjen e Fëmijëve, shoqërinë civile, agjencitë qeveritare dhe...
2017 - Terre des homes
Në politikat e saj tematike, Forcimi i Sistemit për Mbrojtjen e Fëmijëve, Terres des hommes përcakton këndvështrimin e saj dhe investimin e saj ne sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe identifikon vlerën e shtuar që organizata sjell. Ky udhëzues i ri...
2017 - MASHT
Ky modul është përgatitur për shfrytëzim në nivelin e mesëm të ulët - shkalla kurrikulare 4, në kuadër të lëndës Teknologjia për klasën e IX, për nivelin e mesëm të lartë - shkalla kurrikulare 5 - për shkollat profesionale, në kuadër të moduleve...
2017 - MASHT. IPK
Ky dokument shërben si bazë për sistemin e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, respektivisht si referencë kryesore për vlerësimin dhe vetëvlerësimin e performancës së shkollës, planifikimin zhvillimor të saj dhe avancimin e vazhdueshëm...
2016 - OSCE Mission Albania

Udhëzues i procedurave për identifikimin, ndihmën e menjëherëshme dhe referimin e fëmijëve në situatë rruge

Udhëzuesi i Procedurave për Identifikimin, Ndihmën e Menjëhershme dhe Referimin e Fëmijëve në Situatë Rruge u hartua me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, nën drejtimin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ky dokument është...
2014 - Publikuar nga Payoke me suportin financiar të Komisionit Europian Programi DG Home ISEC (HOME/2010/ISEC/AG/062).
  Ky udhëzues është hartuar si pjesë e projektit: "Përpjekjet e përbashkëta të policisë dhe autoriteteve shëndetësore në vendet anëtare të BE-së dhe vendet e treta për të luftuar dhe parandaluar trafikimin e qenieve njerëzore dhe mbrojtjen dhe...
2009 - Organization For Security And Co-operation In Europe
  Udhëzuesi synon prezantimin e praktikave të mira dhe sigurimin e mjeteve për mënyrën e formimit të proceseve të migracionit për motive punësimi gjinore. Përmes këtij Udhëzuesi, qëllimi është të inkurajojë shtetet, veçanërisht ato në zonën e OSBE-...

Ky projekt është financuar nga: