Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

6 items available. Click here to search.
2019 - humanitarianresponse.org
VOICES FROM SYRIA 2019
Publikimi “Voices from Syria" vjen si një përpjekje për të mbështetur zhvillimin dhe implementimin e programeve humanitare si një përgjigjje dhe përpjekje për të parandaluar dhunën me bazë gjinore në Siri.   Raporti ilustron një pamje në thellësi të...
2016 - Child Protection Hub
,
UNICEF-i ka analizuar rezultatet e disa programeve të ndërhyrjes dhe të parandalimit të dhunës që janë zbatuar nëpër botë dhe ka identifikuar gjashtë strategji që kanë rezultuar si shumë efektive. Ndërhyrja dhe projektet për kundërpërgjigje që janë...
2016 - Child Protection Hub
,
Krahas faktit që 28 Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian e kanë ratifikuar UNCRC-në (Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara), dhuna që dëmton jetët e miliona fëmijëve në Evropë ende vazhdon. Tek ky raport FRA (Agjencia Evropiane...
2016 - Child Protection Hub
, Dhuna ndaj fëmijëve në BE
Tek ky raport i Parlamentit Evropian, i cili flet mbi praninë dhe shumëllojshmërinë e formave të dhunës ndaj fëmijëve në Evropë, hamendësimi më i zakonshëm është se dhuna është problem i vendeve në zhvillim. Në fakt Parlamenti Evropian nëpërmjet...
2016 - Publikim i Departamentit të Shteteve të Bashkuara
Departamenti i Shtetit të SHBA ka publikuar raportin e 2016-ës mbi Trafikimin e Personave. Ky raport i gjerë dhe i detajuar hedh dritë mbi përmasat e problemit të trafikimit të qenieve njerëzore në shkallë globale dhe vë në dukje tmerret e këtij...
2016 - Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
Ky studim përmban një analizë të fenomentit të martesave të hershme të fëmijëve ne Shqipëri, bazuar në një sërë rastesh në qytetet e Korcës dhe Vlorës. Studimi përfshin një përshkrim analitik të situatës së grave të martuara në moshë të hershme në...

Ky projekt është financuar nga: