Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

5 items available. Click here to search.
2016 -
Ky plan është një sintezë e të gjitha shqetësimeve të cilat janë përmbledhur në një numër të sfidave duke përcaktuar qëllimin dhe objektivat strategjike si: Krijimi i mekanizmave për identifikimin dhe edukimin e hershëm tek Fëmijët me Nevoja të...
2016 - Child Protection Hub
,
Në këtë publikim Childhub, ka hartuar një listë me 50 fakte në lidhje me komunitetin romë në Evropë. Lista përfshin fakte mbi historinë e Romëve, kulturën, persekutimet të cilat janë ballafaquar, diskriminimin aktual që po pengon progresin e tyre...
2015 - Child Protection Hub
,
Ky dokument nga ChildHub përmbledh 12 praktikat premtuese dhe hulumtime për të përmirësuar rezultatet arsimore të fëmijëve romë. Qasjet përfshijnë sigurimin e ushqim falas, s’i të rritet pjesëmarrja e Romëve në sistemin parashkollor, parandalimi i...
2015 - Terre des hommes Albania
Që prej 2006, Terre des hommes Shqipiëri, ka mbështetur nëpërmjet OJQ-së partnere CAAP – Veprime të Përbashkëta kundër Varfërisë, Aktivitete të ndryshme për Gjenerimin e të Ardhurave (IGA) për familjet rome dhe egjiptiane. Ato përfshinin mbështetjen...
2015 - Terre des hommes Albania
Program ju ofroi mikro-kredi të subvencionuara familjeve të përgjedhura për të mbështetur zhvillimin e bizneseve të vogla. Familjet e identifikuara do të merrnin një hua nga një institucion financiar dhe një grant nga Tdh (gjysëm kredi, gjysëm grant...

Ky projekt është financuar nga: