Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

42 items available. Click here to search.
2017 -
Dokumenti Financimi i 'Shërbimeve Sociale në Kosovë' është iniciuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) në kuadër të misionit për mbrojtjen, respektimin, mirëqenien dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve. Ky dokument përfaqëson...
2017 - KOMF, UNICEF
Me qëllim të idenfikimit të pikave të forta dhe pikave të dobëta, sfidave të rradhës, potencialit ekzistues dhe funksionimit më të mirë, KOMF ka marrë përkrahjen nga zyra në Kosovë e UNICEF, për të hartuar një vlerësim të nevojave të brendshme të...
2017 - MASHT
Ky modul është përgatitur për shfrytëzim në nivelin e mesëm të ulët - shkalla kurrikulare 4, në kuadër të lëndës Teknologjia për klasën e IX, për nivelin e mesëm të lartë - shkalla kurrikulare 5 - për shkollat profesionale, në kuadër të moduleve...
2017 - MASHT. IPK
Ky dokument shërben si bazë për sistemin e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, respektivisht si referencë kryesore për vlerësimin dhe vetëvlerësimin e performancës së shkollës, planifikimin zhvillimor të saj dhe avancimin e vazhdueshëm...
2017 -
Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është të studioj  prevalencën e dhunës ndaj fëmijëve në familje, si dhe ndikimin që ka varfëria dhe niveli i edukimit të prindërve në dhunën ndaj fëmijëve në familje. Mbledhja e të dhënave për këtë studim është bërë...
2017 -
Raporti i përgatitur në nivel të Qeverisë së Republikës së Kosovës lidhur me mbështetjen financiare publike për OJQ-të përmban informacionet bazë sa i përket mbështetjes financiare publike për OJQ-të në kuadër të organizatave buxhetore, duke...
2016 - Kosovo Women's Network
Ky hulumtim shqyrton kërkesën e mbuluar dhe të pambuluar për shërbime të kujdesit për fëmijë në Kosovë; shërbimeve publike dhe private të kujdesit për fëmijë që janë në dispozicion; si dhe pikëpamjet e shumëllojshme të palëve të interesit lidhur me...
2016 -
Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës është një mekanizëm i pavarur për matjen e reformave të vendit në fushën e mbrojtjes së fëmijëve, në përputhje me Konventën e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Fëmijës (KDF). Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijës nxjerr...
2016 - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës (MASHT)
 Ky udhëzues u dedikohet nxënëse të klasave 3-5 dhe ka për qëllim edukimin e tyre për përdorimin e internetit në mënyrë të sigurt. Përmes këtij doracaku  tregohet mënyra më e mirë se si të udhëtojmë në botën e internetit, në botën e mediave dhe...
2016 - Ministri of Education, Ministry of Education Science and Technology MEST
Ky është dokument bazë për zhvillimin, menaxhimin dhe monitorimin e politikave arsimore, sepse, planifikimi duhet të jetë i bazuar në sisteme të besueshme të informimit, të cilat furnizojnë vendimmarrësit dhe përgjegjësit për menaxhimin e arsimit me...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: