Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

5 items available. Click here to search.
2017 - LEAP
  Aftësitë e Jetës, Lidershipit dhe Mundësive të Pafundme (LEAP) ishte një program dyvjeçar i financuar nga Komisioni Evropian, me bashkëfinancim nga Oak Foundation. Ai u koordinua nga Qendra Ndërkombëtare: Hulumtimi i shfrytëzimit seksual të...
2016 - Tdh Albania

Raporti i Studimit "Abuzimi seksual në rrethin e besimit në Shqipëri"

Në Shqipëri, ka shumë pak studime që trajtojnë çështje të abuzimit ndaj fëmijëve, veçanërisht çështje të abuzimit seksual brenda rrethit të besimit. Abuzimi seksual në rrethin e besimit (dhunimi seksual i fëmijëve nga një ose disa persona të njohur...
2016 - Qendra Femijet Sot
  Ky Manual botohet në kuadër të Projektit “ Mbrojtja e Fëmijëve nga Abuzimi Seksual në Shqipëri” që financohet nga Ambasada Australiane “ Programi i Ndihmës Direkte” dhe zbatohet nga Organizata “ Fëmijët Sot”. Ai jep informacione të thjeshta dhe...
2015 - Terre des hommes Albania
Terre des hommes, bazuar në studimin më të fundit të ndërmarrë në Shqipëri, i cili fokusohet në Abuzimin Seksual të Fëmijëve në Rrethin e Besimit, përgatiti një Dokument Politikash i cili i bën thirrje që politikëbërësit, përfaqësuesit e qeverisë,...
2015 - Child Hub
Ky material përmbledh 12 raporte që që dokumentojnë mënyrën e përshtatshme për të punuar me fëmijët që kanë përjetuar abuzim seksual. Raportet e përfshira pasqyrojnë kërkime të kontekstit evropian, por mbështeten edhe tek disa raste studimore të...

Ky projekt është financuar nga: