Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

7 items available. Click here to search.
2020 - The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action
Sëmundjet infektive si COVID-19 mund të prishin mjediset në të cilat fëmijët rriten dhe zhvillohen. Ndërprerjet për familjet, miqësitë, rutinat e përditshme dhe komuniteti i gjerë mund të sjellin pasoja negative për mirëqenien, zhvillimin dhe...
2019 - KOMF (Coalition of NGO's on Child Protection in Kosovo)
Qeveria e Kosovës në takimin e fundit ka miratuar koncept dokumentin për shërbimet sociale dhe familjare. Opsioni i tretë i propozuar nga Grupi Punues është vlerësuar si i duhuri, i cili rekomandon hartimin e projektligjit të ri me të cilin do të...
2016 - Child Protection Hub
,
UNICEF-i ka analizuar rezultatet e disa programeve të ndërhyrjes dhe të parandalimit të dhunës që janë zbatuar nëpër botë dhe ka identifikuar gjashtë strategji që kanë rezultuar si shumë efektive. Ndërhyrja dhe projektet për kundërpërgjigje që janë...
2015 - Tdh Albania
Ndërtimi i një sistemi të mbrojtjes së fëmijëve efektiv dhe afat-gjatë kërkon me domosdoshmëri një mbrojtje gjithpërfshirëse dhe multidisiplinare. Kjo sjell nevojën për të përcaktuar qartë rolet dhe procedurat për bashkëpunim në kuadër të...
2014 - Zyra për Qeverisje të Mirë
  Ky raport është hartuar përmes udhëheqjes dhe koordinimit nga Zyra për Qeverisje të Mirë në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, në bashkëpunim të ngushtë me zyrtarët për të Drejtat e Fëmijëve dhe koordinatorët e njësive të Drejtat e Njeriut në...
2010 -
Parlamenti Shqiptar, miraton ligjin nr. 10 347, datë 4 Nentor 2010, lidhur me Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve, ne përputhje me artikujt 78 dhe 83 të Kushtetutës me propozim të Këshillit të Ministrave. Objekti i Ligjit: Ligji përcakton të drejtat...
2010 -
    Doracaku "Duke i dhënë shtëpinë tonë, nei  japim veten tone" është një udhëzues i dobishëm për të informuar, sensibilizuar dhe trajnuar prindërit kujdestarë për sfida të ndryshme në sigurimin e kujdesit adekuat duke respektuar nevojat specifike...

Ky projekt është financuar nga: