Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

12 items available. Click here to search.
2019 - TDH
Thirrja për veprim - Mos lini asnjë fëmijë prapa Rreth 1 në 3 persona në të gjithë globin është një fëmijë. Megjithatë, ndërsa agjenda e zhvillimit të qëndrueshëm premton të mos lë askënd, ka një hendek të madh kur bëhet fjalë për matjen, kuptimin...
2019 - Amnesty International
Amnesty International (AI) publikoi vëzhgimet e tyre në Komitetin e KB për të Drejtat e Fëmijëve në Draft Komentin e Përgjithshëm Nr 24,  Nr. 24 pasi ishte hapur thirrja për komente. Ky dokument përfshin sugjerime të AI për terminologjinë, parimet...
2018 - Terre des hommes
  Ky raport shqyrton fenomenin e ekstremizmit të dhunshëm dhe dobësitë unike të ndikimeve dhe pasojave për fëmijët dhe të rinjtë. Fillon duke paraqitur një mënyrë të re të konceptimit të ekstremizmit të dhunshëm; që individët të bashkohen me një...
2017 -
  Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur ose ndryshe ligji numer 37, është miratuar nga Parlamenti Shqiptar më 30 Mars 2017. Ky Kodi përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin,...
2016 - Terre des hommes
Ky raport është zhvilluar brenda kornizës së “Të Drejtave Procedurale të të Rinjve të Dyshuar ose të Akuzuar në BE (PRO-JUS)”, një projekt rajonal i zbatuar në 5 Shtete Anëtare të BE (Belgjikë, Francë, Hungari, Spanjë dhe Holandë) nën koordinimin e...
2016 -
,
Përmbledhja e mëposhtme përfaqëson një esktrakt nga raporti i fundit i ECJJ mbi praktikat më të mira brenda BE-së. Ilustron një interes në rritje për përdorimin e masave restauruese. Megjithatë, gjetjet sugjerojnë që praktika edhe në vendet...
2016 - Child Protection Hub

Dominique Feldwick-Davis

Te ky botim i Childhub, do të mësoni 60 fakte bazë mbi gjendjen e drejtësisë për të mitur në Evropë, përfshirë informacion historik, zhvillime, statistika si dhe fakte të tjera interesante. Historia Zhvillimi për të trajtuar në mënyrë të ndarë...
2015 - Zyra e Kryeministrit, Zyra për Qeverisje të Mirë
Treguesit e drejtësisë për fëmijë
Treguesit e drejtësisë për fëmijë ofrojnë një kornizë për matjen dhe paraqitjen e informacionit specifik në lidhje me gjendjen e fëmijëve në konflikt me ligjin. Këta tregues pritet po ashtu të jenë të dobishëm për monitorimin dhe përmirësimin e...
2015 - Tdh Albania
KËRKIM mbi Sistemin Aktual në Shqipëri për Fëmijët në Kontakt me Ligjin

KËRKIM mbi Sistemin Aktual në Shqipëri për Fëmijët në Kontakt me Ligjin

Pavarësisht se janë bërë disa reforma në sistemin e drejtësisë për të mitur, ndër të cilat janë krijimi i Shërbimit të Provës, emërimi gjykatësve të posaçëm për të mitur, prokurorëve dhe policisë për të rinjtë, situata e drejtësisë për të mitur në...
2013 - Zyra për Qeverisje të Mirë
Sistemet qeveritare për tu përgjigjur nevojave të fëmijëve në konflikt me ligjin ndryshojnë në emër dhe qasje, në përputhje me rrethanat e vendit. Fëmijët mund të trajtohen nëpërmjet drejtësisë formale apo sistemit të gjykatave, nga sistemi i...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: