Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

8 items available. Click here to search.
2019 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF
Manuali ofron praktikat dhe modelet e vendeve tjera si dhe rekomandimet për hapat të cilët Kosova duhet t’i ndërmarrë që ta zhvillojë më tutje intervenimin në fëmijërinë e hershme. Ky manual është draftuar nga ekspertë ndërkombëtar nga organizata “...
2016 -
Synimi i përgjithshëm i doracakut " Sigurt në shkollë, në shtëpi dhe me shokë " është që ti mbrojë fëmijët nga mjediset e pasigurta duke iu siguruar udhëzime dhe këshilla të rëndësishme. Ky doracak u dedikohet fëmijëve, prindërve dhe mësimdhënësve,...
2015 - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë MASHT
Publikimi "Statistikat e arsimit në Kosovë 2014/2015" paraqet të dhënat statistikore për nivelet e arsimit parauniversitar publik dhe privat. Të dhënat e paraqitura në këtë publikim krijojnë mundësinë e krahasimit me të dhënat e publikuara në vitet...
2014 - KOALICIONI I OJQ-ve PËR MBROJTJEN E FËMIJËVE
Në këtë raport, Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve deklaron qëndrimin mbi përfshirjen në fëmijëve në arsimin fillor, si një nga të drejtat themelore të fëmijëve. Arsimi parashkollor parafillor dhe në përgjithësi është i një rëndësie të...
2014 - Zyra e Kryeministrit, UNICEF
Ky publikim është realizuar në kuadër të Zyrës për Qeverisje të Mirë, të Drejtat e Njeriut, Mundësi të Barabarta dhe Jo-diskriminim të Zyrës së Kryeministrit të Republikës së Kosovës si dhe me përkrahjen e Zyrës së UNICEF-it në Kosovë. Protokoli...
2013 - GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
Zhvillimi i këtij seminari doli nga seminari si dhe rifreskimi i materialit të trajnimit që u bë përmes një nisme të përbashkët të MASHT-it dhe projektit “Trajnimi i Mësimdhënësve dhe Ngritja e Kapaciteteve të Komunave dhe Drejtorëve të Shkollave në...
2011 - Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë MASHT në Kosovë, UNICEF zyra në Kosovë
Standardet e zhvillimit dhe të mësuarit janë hartuar për të gjithë fëmijët e Republikës së Kosovës, pavarësisht gjinisë, përkatësisë etnike, statusit socioekonomik, ndryshimeve kulturore apo aftësive dhe nevojave specifike të tyre. Këto standarde...
2005 - UNICEF, Ministria e Shëndetësisë së Shqipërisë
Kujdesi dhe zhvillimi i fëmijërisë së hershme përfshin të gjitha llojet e mbështetjes për të cilat një fëmijë për të mbijetuar duhet të zhvillojë në jetë, i, e. shëndetin, të ushqyerit, zhvillimin psiko-emocional, krijimin e mundësive për arsimim...

Ky projekt është financuar nga: