Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

4 items available. Click here to search.
2019 - Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës
Ky dokument është një raport me rekomandime të nxjerrura nga Institucioni i Avokatit të Popullit në Republikën e Kosovës në lidhje me çështjen e fëmijëve në situatë rruge në vend.  Raporti ka për qëllim analizimin e dukurisë fëmijëvë në situatë...
2018 - Zyra e Departamentit të Shtetit për Monitorimin dhe Luftimin e Trafikimit të Personave
  Raporti i Trafikimit me qenie njerëzore (Raporti i TIP), është një raport vjetor i lëshuar nga Zyra e Departamentit të Shtetit të SHBA-së për Monitorimin dhe Luftimin e Trafikimit të Qenieve Njerëzore. Ajo rendit qeveritë bazuar në përpjekjet e...
2016 - Save The Children Italy
Ky publikim u krijua në kuadër të Rrjetit Rajonal të Fëmijëve të përfshirë në rrugë dhe Fëmijët në rrezik (RNSIC), i mbështetur nga Save the Children Itali. Autorët e studimit janë Prof. Dr. Veronika Duci dhe Assoc.Prof. Izela Tahsini. Hulumtimi në...
2016 - OSCE Mission Albania

Udhëzues i procedurave për identifikimin, ndihmën e menjëherëshme dhe referimin e fëmijëve në situatë rruge

Udhëzuesi i Procedurave për Identifikimin, Ndihmën e Menjëhershme dhe Referimin e Fëmijëve në Situatë Rruge u hartua me mbështetjen e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri, nën drejtimin e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Ky dokument është...

Ky projekt është financuar nga: