Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

11 items available. Click here to search.
2017 - Terre des hommes in Albania
  Raporti u përgatit në kuadrin e iniciativës "Forcimi i Shoqërisë Civile për të Ndërtuar REziliencen e Rinisë ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm" financuar nga BE, i zbatuar nga Terre des hommes në bashkëpunim me ISD, CCG dhe Universitetin Bedër....
2017 - Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children & Save the Children Sweden
Kjo është një nga tre broshurat e prodhuara nga Iniciativa Globale për t'i dhënë fund të gjitha dënimeve trupore me mbështetjen e Save the Children Sweden. Këto broshura duhet t'u japin prindërve dhe kujdestarëve, zyrtarëve qeveritarë,...
2017 -
Qëllimi kryesor i këtij hulumtimi është të studioj  prevalencën e dhunës ndaj fëmijëve në familje, si dhe ndikimin që ka varfëria dhe niveli i edukimit të prindërve në dhunën ndaj fëmijëve në familje. Mbledhja e të dhënave për këtë studim është bërë...
2016 -
Qëllimi kryesor i këtij studimi është të studioj ndikimin që ka dhuna në familje në manifestimin e sjelljes agresive tek adoleshentët. Arsyeja për një studim të tillë qëndron në faktin se në shoqërinë kosovare si një shoqëri në tranzicion që ende...
2016 - Child Protection Hub
Sa më shumë që mësojmë mbi pasojat që le dhuna tek fëmijët, aq më të qartë bëhen masat që duhen adresuar. Si për periudhën afatshkurtër dhe atë afatgjatë, ekspozimi ndaj dhunës gjatë fëmijërisë ka pasoja jashtëzakonisht negative si për shëndetin...
2016 - Child Protection Hub
, Dhuna ndaj fëmijëve në BE
Tek ky raport i Parlamentit Evropian, i cili flet mbi praninë dhe shumëllojshmërinë e formave të dhunës ndaj fëmijëve në Evropë, hamendësimi më i zakonshëm është se dhuna është problem i vendeve në zhvillim. Në fakt Parlamenti Evropian nëpërmjet...
2016 - Child Protection Hub
,
Në bashkëpunim me Këshillin Evropian dhe qeverinë norvegjezë në 2012, UNICEF përgatiti një raport mbi praninë e dhunës në shkolla, nga perspektiva globale. Raporti ofron rekomandime praktike për qeveritë, OJQ dhe partnerë të tjerë që duan të...
2016 - Child Protection Hub
Puna me hulumtuesit nga Universiteti i Bedforshair, Fshat SOS kanë përgatitur një raport të plotë mbi mbizotërimin e dhunës ndaj fëmijëve tek institucionet e kujdesit alternative, në 21 shtete nëpër botë. Raporti jep rekomandime praktike për...
2015 - Tdh Albania
Sistemi i Mbrojtjes së Fëmijëve "Duke u ndërtuar" - Historitë e Katër Fëmijëve në Nevojë për Mbrojtje në Shqipëri u hulumtua dhe shkrua për Terre des hommes (Tdh) Misioni në Shqipëri nga Fotis Filippou (konsulent i jashtëm) në bashkëpunim me stafin...
2015 -
Raporti me të gjeturat nga hulumtimi i realizuar në tetë (8) shkolla fillore dhe të mesme të kryeqytetit, duke përfshirë 1200 nxënës, është përpiluar nga Policia e Kosovës që kanë qenë menaxherë të projektit të titulluar: " Raporti mbi të gjeturat...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: