Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

9 items available. Click here to search.
2016 - Child Protection Hub
,
Komuniteti romë përballet me një sërë praktikash diskriminuese. Tek ky raport i 2014, “Mbi diskriminimin e fëmijëve romë në arsim”, Komisioni Evropian argumenton mbi strategjitë gjithëpërfshirëse për t’i dhënë fund diskriminimit të romëve në...
2016 - Child Protection Hub
,
Në këtë publikim Childhub, ka hartuar një listë me 50 fakte në lidhje me komunitetin romë në Evropë. Lista përfshin fakte mbi historinë e Romëve, kulturën, persekutimet të cilat janë ballafaquar, diskriminimin aktual që po pengon progresin e tyre...
2015 - Child Protection Hub
,
Ky dokument nga ChildHub përmbledh 12 praktikat premtuese dhe hulumtime për të përmirësuar rezultatet arsimore të fëmijëve romë. Qasjet përfshijnë sigurimin e ushqim falas, s’i të rritet pjesëmarrja e Romëve në sistemin parashkollor, parandalimi i...
2015 - Decade of Roma Inclusion Secretariat Foundation
Roma Inclusion Index 2015,

Indeksi për përfshirjen e Romëve 2015

 

Indeksi për përfshirjen e Romëve propozon një listë me tregues të nevojshëm si dhe teston disponueshmërinë e të dhënave ekzistuese tek këto shtete: Shqipëria, Bosnja dhe Herzegovina, Bullgaria, Çekia, Hungaria, Maqedonia, Mali I Zi, Rumania, Serbia, Sllovakia dhe Spanja.

Ideja e gjithë këtij projekti mbështetet tek Termat e Referencës së Dekadit, sipas Sekretariatit të Dekadit shërben si një platformw informale. Qëllimi i Dekadit ishte “eliminimi i diskriminimit dhe mbyllja e boshllëqeve të papranueshme midis Romëve dhe pjesës tjetër të shoqërisë”, sidomos në fushat e punësimit, arsimit, shëndetit dhe strehimit, duke pasur parasysh fushat ndër-sektoriale të mos diskriminimit, barazisë gjinore dhe reduktimit të varfërisë. Raporti më poshtë jep një panoramë të situatës tek vendet e përzgjedhura në katër fusha prioritare si dhe tek treguesit ‘horizontal’ që pasqyrojnë fushat e varfërisë dhe mos diskriminimit.

 

Disa nga gjetjet kryesore: Edukimi

-Boshllëku midis Romëve dhe popullsisë totale mbetet i lartë në shumicën e fushave të edukimit
-Disa përmirësime sidomos në nivel parashkollor dhe shkollë fillore tek të gjitha vendet e studiuara, ndërsa përfshirja tek edukimi nëntëvjeçar dhe ai i lartë mbetet i ulët.
-Analfabetizmi duket se është zgjidhur në një numër shtetesh, sidomos në Çeki, Hungari, Serbi, Maqedoni, Sllovaki dhe Spanjë
-Numri i Romëve mbetet shumë i ulët në shkollën dytësore dhe thuajse zero në edukimin e lartë sidomos në Shqipëri, Bullgari, Maqedoni, Mal i Zi
-Ndarja në shkolla mbetet shumë e lartë dhe sidomos në vendet si Shqipëria, Bullgaria, Çekia, Hungaria, Mal i Zi dhe Sllovakia.
-Mungesa e theksuar e të dhënave në vendet si Bosnje Herzegovina dhe Spanja

Punësimi

-Inkurajimi i tendencave, por përmirësimi në shumicën e treguesve mbetet shumë I vogël për periudhën dhjetë vjeçare
-I vetmi tregues që ka rritje është punësimi në tregun informal, për shembull për Shqipërinë, Hungarinë ose Maqedoninë
-Përkeqësim të situatës për Romët është vënë re tek numri mesatar i muajve nga punësimi I fundit, sidomos për treguesin e papunësis ose papunësinë afatgjatë
-Mungojnë sërish të dhëna për një numër treguesish sidomos për Bosnje Herzegovinën, Çekinë

Strehimi

-Reduktim i mundshëm i  boshllëqeve dhe përmirësim i situatës së Romëve për papunësinë, pasjen e ujit të pijshëm dhe energjisë elektrike; megjithatë kjo ka ndodhur në mënyrë modeste vetëm në disa shtete (Bosnje dhe Herzegovina, kjo situatë është përkeqësuar

-Përkeqësim i mundshëm i situatës përsa i përket dokumentave të pronësisë dhe mbi popullimit në përgjithësi
-Vazhdon jetesa në lagje të veçuara dhe
-nuk ka të dhëna të detajuara sidomos për mungesën e strehimit

Shëndetësia

-Një përmirësim i mundshëm tek aksesi për sigurime shëndetësore dhe reduktimi i boshllëkut në popullsinë totale, sidomos në Çeki, Hungari, Maqedoni, Serbi dhe Sllovaki nderkohe mangësi të mëdha janë vënë re në Bullgari dhe Rumani.
-Mbetet e njëjtë situata për vdekshmërinë foshnjore dhe jetëgjatësinë, ndërsa situata mbetet në përgjithësi e dobët
-Mungesa e të dhënave mbetet problem për shëndetësinël

Në përgjithësi, raporti tregon përkeqësim të situatës së Romëve dhe thellim të boshllëkut për gjithë popullsinë përsa i përket varfërisë, ose rrezikut nga varfëria. Megjithëse përvojat e diskriminimit në përgjithësi duket sikur janë ulur, mbetet një e treta e Romëve që vazhdon të raportojë diskriminim. 

 

2015 - Children’s Human Rights Centre of Albania (CRCA)
National study looks into access of roma children to early childhood services in Albania
Tirana, 26 Maj 2015 - CRCA publikoi sot rezultatet e studimit “Aksesi në shërbimet e femijërisë së herëshme të fëmijëve Roma në Shqipëri ”. Studimi synon të hedh dritë mbi situatën e fëmijëve Romë në territorin e vendit duke aksesuar informacionin e...
2015 - Terre des hommes Albania
Që prej 2006, Terre des hommes Shqipiëri, ka mbështetur nëpërmjet OJQ-së partnere CAAP – Veprime të Përbashkëta kundër Varfërisë, Aktivitete të ndryshme për Gjenerimin e të Ardhurave (IGA) për familjet rome dhe egjiptiane. Ato përfshinin mbështetjen...
2015 - Terre des hommes Albania
Program ju ofroi mikro-kredi të subvencionuara familjeve të përgjedhura për të mbështetur zhvillimin e bizneseve të vogla. Familjet e identifikuara do të merrnin një hua nga një institucion financiar dhe një grant nga Tdh (gjysëm kredi, gjysëm grant...
2015 - Agjencioni Kosovar i Statistikave

Anketa e Grupimeve të Treguesve të Shumëfishtë (MICS) i komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë është realizuar në Kosovë në vitet 2013-2014 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, si pjesë e programit global të MICS-it.

Në këtë anketim MICS prezanton informata të përditësuara për vlerësimin e gjendjes së fëmijëve, femrave dhe meshkujve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë si dhe ofron të dhëna për monitorimin e strategjive ekzistuese dhe planeve të veprimit për...
2014 - Fondacioni Shoqeria e Hapur per Shqiperine

BANESAT DHE POPULLATA ROME NË SHQIPËRI-CENSUS 2014

Nisur nga nevoja për të dhëna të besueshme dhe të plota mbi komunitetin rom, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë zhvilloi gjatë vitit 2014 censusin e banesave dhe popullsisë Rome në Shqipëri. Gjetjet do të ndihmojnë institucionet publike...

Ky projekt është financuar nga: