Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

7 items available. Click here to search.
2017 - Save The Children
Young Voices është një sondazh mbarë kombëtar mbi atë që fëmijët mendojnë për të gjitha çështjet që i prekin ata sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve. Save the Children në Shqipëri realizoi studimin në bashkëpunim me grupin e udhëhequr nga...
2017 - Këshilli i Bashkimit Europian
Këshilli i Bashkimit Europian ka adoptuar Udhërrëfyesin e BE për promovimin dhe Mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ky udhërrëfyes është versioni i përditësuar i udhërrëfyesit të 2007 të BE. Syimi i këtij udhërrëfyesi është të rifreskojë...
2017 - UNICEF Albania
Ligji nr 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve” në Republikën e Shqipërisë u miratua më datë 23.2.2017 dhe hyri në fuqi më datë 9.6.2017. Ligji përcakton të drejtat dhe mbrojtjen që gëzon çdo fëmijë, mekanizmat dhe autoritetet përgjegjëse...
2016 - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës (MASHT)
 Ky udhëzues u dedikohet nxënëse të klasave 3-5 dhe ka për qëllim edukimin e tyre për përdorimin e internetit në mënyrë të sigurt. Përmes këtij doracaku  tregohet mënyra më e mirë se si të udhëtojmë në botën e internetit, në botën e mediave dhe...
2016 - Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë të Kosovës (MASHT) & Instituti Pedagogjik i Kosovës ( IPK)
Dokumenti Standardet për Shkollat Mike për Fëmijë përmban standardet dhe treguesit arsimorë të matshëm për gjashtë dimensione të rëndësishme për punën e shkollës, që synojnë përmirësimin dhe avancimin e cilësisë së punës së shkollës në komponentën e...
2015 - Child Protection Hub
,
Ky dokument nga ChildHub përmbledh 12 praktikat premtuese dhe hulumtime për të përmirësuar rezultatet arsimore të fëmijëve romë. Qasjet përfshijnë sigurimin e ushqim falas, s’i të rritet pjesëmarrja e Romëve në sistemin parashkollor, parandalimi i...
1989 - United Nations Human Rights
The United Nations Convention on the Rights of the Child (commonly abbreviated as the CRC, CROC, orUNCRC) is a human rights treaty which sets out the civil, political, economic, social, health and cultural rights of children. The Convention defines...

Ky projekt është financuar nga: