Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

4 items available. Click here to search.
2016 - Terre des hommes
PFA
Në këtë publikim të shkurtër, mundësohet kocepti dhe zbatimi praktitk I Ndihmës së Parë Psikologjike (NPS). NPS është njerëzore, mbështetëse dhe asistencë praktike për qëniet njerëzore të cilat së fundmi kanë përjetuar ekspozim ndaj stresuesve të...
2015 - Terre des hommes Italy
Doracaku sjell informacion praktik për punonjësit social që presin dhe punojnë me Fëmijë të Huaj të Pashoqëruar, të cilët vuajnë shpesh nga trauma si rezultat i përvojave të tyre në rrugë. Është produkt i projektit FARO, implementuar nga Terre des...
2008 - Terre des hommes, Kosovo
Raporti është shkruar bazuar në vlerësimin e situatës duke marrë parasysh aspektet historike dhe shoqërore që ndikojnë në shoqëri. Dekada të trazirave dhe të luftës për pavarësi kanë pasur pasoja të rënda për shoqërinë kosovare. Kosova...
2008 - Terre des hommes
Doracaku i Trajnimit Psikosocial mbi Mbrojtjen e Fëmijëve, i Terre Des Hommes, është zhvilluar për përdorim në këtë fushë me qëllim trajnimin e animatorëve që punojnë me fëmijët apo pjesëtarë të tjerë stafi që punojnë në programe të mbrojtjes së...

Ky projekt është financuar nga: