Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

2 items available. Click here to search.
2015 - UNICEF Albania
Projekti "Mbështetje për zbatimin e Standardeve Kombëtare të Kujdesit për Fëmijët në Institucionet Rezidenciale në Shqipëri" ishte pjëse e bashkëpunimit ndërmjet UNICEF-it dhe Ministrisë së Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta. ...
2014 - KOMF Kosovo
Analiza për avancimin e mbrojtjes së fëmijëve të braktisur në Kosovë të moshës 0-3 vjeç, vjen si rezultat i nevojës për identifikimin e ngecjeve në sistem dhe sfidave të institucioneve të mandatuara për kujdesin e fëmijëve të braktisur,...

Ky projekt është financuar nga: