Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

8 items available. Click here to search.
2019 -
Rregullorja dhe strategjia komunale për të drejtat e fëmijëve kanë për qëllim që çështjet të cilat kanë të bëjnë me fëmijë, të vihen në qendër dhe të kthehen në prioritet të agjendës së qeverisjes komunale. Këto dokumente ofrojnë mundësinë për...
2018 - Qëndra e Botimeve Zyrtare
  Më 12 qershor 2018, Këshilli i Ministrave i Shqipërisë miratoi Vendimin mbi rregullat e funksionimit të Ekipit Ndër-Sektorial për mbrojtjen e fëmijëve, që veprojnë në nivel vendor. Vendimi bazohet në nenin 6 i ligjit nr.18, 2017 për mbrojtjen e të...
2017 - Terre des homes
Në politikat e saj tematike, Forcimi i Sistemit për Mbrojtjen e Fëmijëve, Terres des hommes përcakton këndvështrimin e saj dhe investimin e saj ne sistemin e mbrojtjes së fëmijëve dhe identifikon vlerën e shtuar që organizata sjell. Ky udhëzues i ri...
2016 - Child Protection Hub
,
Bashkëpunimi midis agjencive dhe ai ndër-disiplinor, që punojnë si në kontakt me sektorët dhe ekipet ashtu edhe brenda tyre, është i rëndësishëm për të garantuar se fëmijët marrin mbrojtjen e duhur. Hulumtimet tregojnë se fëmijët mbrohen në mënyrë...
2016 - Platforma për Mbrojtjen e Fëmijëve në Evropën Juglindore
Ky studim paraqet një panoramë të përgjithshme të praktikave për mbrojtjen e fëmijëve dhe nivelit të aftësive të punonjësve social në Shqipëri. Ai paraqet një sërë sfidash dhe rekomandimesh, ndër të tjera, në drejtim të përmirësimit të shërbimeve...
2015 - Tdh Albania
Ndërtimi i një sistemi të mbrojtjes së fëmijëve efektiv dhe afat-gjatë kërkon me domosdoshmëri një mbrojtje gjithpërfshirëse dhe multidisiplinare. Kjo sjell nevojën për të përcaktuar qartë rolet dhe procedurat për bashkëpunim në kuadër të...
2014 - Tdh Albania
Trainim për ekipet Multi-disiplinore në Shqipëri: kjo përmbledhje materialesh trainimi është shkruar me synimin që të përdoret për të trainuar agjencitë vendore në Shqipëri që janë përgjegjëse për përgjigjen ndaj fëmijëve dëshmitarë të abuzimeve dhe...
2011 - Terre des hommes Italy
E-Udhëzuesi (e-toolkit) është krijuar si rezultat i një eksperience dy vjeçare pune me fëmijë të moshave parashkollore në Rripin e Gazës. Ka synim të vërë në dukje dhe shpërndajë eksperiencën dhe mësimet e nxjerra nga Terre des hommes Italia (Tdh-It...

Ky projekt është financuar nga: