Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

3 items available. Click here to search.
2019 - MSHMS
  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë një urdhër që miraton Standardet e Shërbimit në Qendrat Shumëfunksionale të Komunitetit dhe ngarkon agjencitë përkatëse qeveritare për të monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e tyre në...
2017 -
  Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur ose ndryshe ligji numer 37, është miratuar nga Parlamenti Shqiptar më 30 Mars 2017. Ky Kodi përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin,...
2004 -
Ligji nr 9188, date 12.02.2004 mbi disa ndryshime ne ligjin Nr. 7895, date 27.1.1995 "Kodi i Republikes se Shqiperise" ne perputhje me artikujt 81 dhe 83 paragrafi 1 te Kushtetutes dhe me propozim te Keshillit te Ministrave, Parlamenti i Shqiperise...

Ky projekt është financuar nga: