Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

5 items available. Click here to search.
2020 - Education Policy Institute
  Hulumtimi nga Instituti i Politikave të Edukimit ka zbuluar se 133,000 të rinj të referuar shërbimeve speciale të shëndetit mendor në Angli ishin refuzuar në 2018-19. Studimi shqyrton mundësinë e përdorimit të shërbimeve të specializuara, kohën e...
2019 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
  Reforma e Vlerësimit të Aftësisë së Kufizuar në Sistemin e Mbrojtjes Sociale u ndërmor nga MSHMS mbështetur nga Banka Botërore, duke synuar të sigurojë një zhvendosje në paradigmën e vlerësimit nga mjekësia në qasjen bio-psiko-sociale. Procesi...
2019 - MSHMS
  Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka nxjerrë një urdhër që miraton Standardet e Shërbimit në Qendrat Shumëfunksionale të Komunitetit dhe ngarkon agjencitë përkatëse qeveritare për të monitoruar dhe kontrolluar zbatimin e tyre në...
2017 -
  Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur ose ndryshe ligji numer 37, është miratuar nga Parlamenti Shqiptar më 30 Mars 2017. Ky Kodi përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin,...
2004 -
Ligji nr 9188, date 12.02.2004 mbi disa ndryshime ne ligjin Nr. 7895, date 27.1.1995 "Kodi i Republikes se Shqiperise" ne perputhje me artikujt 81 dhe 83 paragrafi 1 te Kushtetutes dhe me propozim te Keshillit te Ministrave, Parlamenti i Shqiperise...

Ky projekt është financuar nga: