Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

5 items available. Click here to search.
2018 - Better Care Network
  Ky Udhëzues u shërben profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe familjet që përdorin një qasje të menaxhimit të rasteve në vendet me të ardhura të mesme dhe me të ardhura të ulëta. Ai përmban informacione se si të punohet me fëmijët me aftësi të...
2016 - Terre des hommes Moldova
  Programi i trajnimit “Prindërim i Vetëdijshëm për Çështjet Gjinore” synon të shërbejë si një guidë teorike dhe praktike në aktivitetet e trajnimit, që kanë si qëllim të rrisin pjesëmarrjen e djemve dhe burrave në procesin e edukimit, qoftë në...
2016 -
Ky manual i dedikohet në vecanti, por jo vetëm, profesionistëve dhe drejtuesve të rinj të cilët janë të përfshirë në aktivitete me djem dhe të rinj nga 12 vjec e lartë, për të zhvilluar një tërësi aftësish me synim uljen e sjelljeve abuzive dhe...
2016 -
,
Tek ky artikull Jonatan Skurfild, një kërkues kryesor për temën e punës sociale me meshkujt, diskuton ndërtimin gjinor të klientëve në punën e mbrojtjes së fëmijëve, duke u fokusuar tek mënyra sesi ndërtojnë meshkujt punonjësit social (që do të...
Studimi Miliona duke Mësuar evidenton se ku dhe se si edukimi cilësor është përshkallëzuar në vendet në zhvillim. Gjetjet bazohen në një kërkim të gjerër mbi këtë temë, përfshirë edhe 14 raste studimore  të trajtuara në mënyrë të hollësishme, që...

Ky projekt është financuar nga: