Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

276 items available. Click here to search.
2020 -
Save the Children ka botuar raportin e tretë në kuadër të fushatës Stop Luftës mbi Fëmijët. Ky raport shtjellon rreziqet dhe vështirësitë me të cilat përballen fëmijët në zonat e luftës dhe se si ato ndikojnë në mirëqenien e tyre. Dallimet gjinore...
2019 - UNICEF Shqipëri
Ky studim, i realizuar si një bashkëpunim i UNICEF Shqiëri dhe IPSOS, është pjesë e një projekti kërkimor ndërkombëtar të quajtur Global Kids Online, i drejtuar nga Zyra e Kërkimeve e UNICEF - Inocenti, Shkolla e Ekonomisë në Londër dhe Rrjeti...
2019 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë – KOMF
Manuali ofron praktikat dhe modelet e vendeve tjera si dhe rekomandimet për hapat të cilët Kosova duhet t’i ndërmarrë që ta zhvillojë më tutje intervenimin në fëmijërinë e hershme. Ky manual është draftuar nga ekspertë ndërkombëtar nga organizata “...
2019 - Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve në Kosovë - KOMF
Ky dokument është i bazuar në të dhënat dhe vëzhgimet e shtatë organizatave që punojnë në mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë. Ndërsa pyetësori është ndarë përmes Koalicionit të OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve – KOMF, kështu që organizatat që kanë marrë...
2019 - Destination Unknown
Kjo përmbledhje ofron një përmbledhje të asaj që është e nevojshme dhe pse është e nevojshme. Ai shpjegon hapat kryesorë për të zbatuar procedurat specifike dhe proceset e kthimit që respektojnë të drejtat e fëmijës. Ai siguron një përmbledhje të...
2019 - UNICEF
  Raporti i Kombeve të Bashkuara për Fëmijët në botë i UNICEF për vitin 2019 eksploron për herë të parë në 20 vitet e fundit çështjet e fëmijëve dhe lidhjen e tyre me ushqimin dhe ushqimimin në një kontekst global sfidues. Pavarësisht nga përparimet...
2019 - Të ndryshem dhe të barabartë
Ky raport ka si qëllim të sjellë në vëmendje nevojën për të pasur një ligj të veçantë në Shqipëri me fokus në parandalimin e trafikimit të personave dhe mbrojtjen e viktimave/ viktimave të mundshme të trafikimit, duke u bazuar në një analizë të...
2019 - CartONG and Terre des hommes
Keni nevojë për ndihmë për navigimin në shkallën e mbledhjes së të dhënave mobile në organizatën tuaj? Shikoni 10 mësimet tona të mësuara! CartONG dhe Terre des hommes (Tdh) synon të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë në menaxhimin e informacionit në...
2019 - BRIDGE project
Ky Manual Trajnimi është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...
2019 - Projekti BRIDGE
  Ky manual është përgatitur në kuadër të projektit "Ndërtimi i marrëdhënieve përmes zhvillimit inovativ të ndërgjegjësimit të dhunës me bazë gjinore në Evropë (BRIDGE). Projekti BRIDGE është një projekt dy-vjeçar i zbatuar nën drejtimin e Terre des...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: