Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

219 items available. Click here to search.
2019 - Save The Children
  Disiplina Pozitive në Programin e Prinderimit të përditshëm (PDEP) bazohet në teorinë që besimet e sjelljes së një personi përcaktojnë nëse personi e percepton atë sjellje si pozitive ose negative. Është hartuar për të zvogëluar miratimin e...
2019 - SOS Children's Villages International
Udhëzimet për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve është një dokument i Kombeve të Bashkuara, i cili u hartua nga autoritetet qeveritare, organet e KB dhe OJQ-të, në konsultim me fëmijë dhe të rinj. Për dallim nga Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve...
2018 - UNICEF
  UNICEF ka publikuar raportin “E drejta për t’u dëgjuar: Dëgjojmë fëmijët dhe të rinjtë në lëvizje”, i cili sjell për ne informacion mbi sfidat dhe vështirësitë e mungesat me të cilat ballafaqohen fëmijët e të rinjtë refugjatë dhe migrantë. Në...
2018 - UNICEF
UNICEF ka publikuar një raport në të cilin analizon mjetet, direktivat dhe formatet në dispozicion për monitorimin dhe vlerësimin e asaj se si aktorët dhe agjencitë e ndryshme kanë reaguar dhe janë përgjigjur ndaj krizës së migrantëve në nivel...
2018 - OSBE
Raporti i OSBE-së mbi “Qasjen e komuniteteve në edukim” vlerëson qasjen e komuniteteve jo-shumicë të Kosovës në arsimin parauniversitar në nivelin lokal dhe mbulon periudhën 2014 – 2017 sa I përket të dhënave dhe informatave të grumbulluara. Raporti...
2018 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
  Qendra LILIUM, është qendra e parë e menaxhimit të krizave për rastet e dhunës seksuale në Shqipëri që ofron shërbime të integruara për viktimat e dhunës seksuale. Të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor, ekzaminimi mjeko-ligjor, mbledhja e...
2018 - Fletorja zyrtare
  Standardet e shërbimit për “Qendrat e menaxhimit të krizës për rastet e dhunës seksuale” janë një parakusht për ofrimin e shërbimit në nivele profesionale, procesin e licencimit të këtij shërbimi, kontrollit dhe vlerësimit të tij, që mund të...
2018 - Tdh Albania
  Terre des hommes Shqipëri në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve gjatë vitit 2018, ndërmorrën studimin “Hartëzimi i strukturave bazë të Mbrojtjes së Fëmijëve (në nivel vendor) dhe prioritizimi i nevojave të...
2018 - Agjencioni Evropian për të Drejta Themelore (AEDTh)
Agjencioni Evropian për të Drejta Themelore (AEDTh) ka publikuar një raport mbi të gjeturat kryesore të nxjerra nga projekti mbi veprimet lokale për përfshirjen e komunitetit rom: 21 lokalitete nga 11 Shtete Anëtare të BE-së janë përfshirë në këtë...
2018 - Këshilli i Ministrave të Shqipërisë
  Në tetor të vitit 2018, Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka miratuar Procedurat e reja për Referimin dhe Menaxhimin e Rasteve, Hartimin dhe Ndjekjen e Planit të Mbrojtjes Individuale, Mjetet Financiare për Zbatimin e tij dhe Zbatimin e Masave të...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: