Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

276 items available. Click here to search.
2019 - Këshilli i Shteteve të Baltikut dhe Child Circle
PROMISE është një projekt që bazohet nën zotimin e disa shteteve evropiane për fuqizimin e bashkëpunimit shumë disiplinor midis agjencive për të siguruar që fëmijët viktima dhe dëshmitar të dhunës kanë qasje ne Barnahus dhe përfitojnë nga reagimi...
2019 - The International Policy Centre for Inclusive Growth
Në seksionin e editorialit, Anna Carolina Machado dhe Charlotte Bilo spjegojnë që “ky numër i Politkave në Fokus prezenton një koleksion prej 15 artikujve nga studiues prijës të fushës, hulumtues dhe politik-bërës, që hedhin dritë mbi sfidat...
2019 - TDH
Thirrja për veprim - Mos lini asnjë fëmijë prapa Rreth 1 në 3 persona në të gjithë globin është një fëmijë. Megjithatë, ndërsa agjenda e zhvillimit të qëndrueshëm premton të mos lë askënd, ka një hendek të madh kur bëhet fjalë për matjen, kuptimin...
2019 - Save The Children
  Disiplina Pozitive në Programin e Prinderimit të përditshëm (PDEP) bazohet në teorinë që besimet e sjelljes së një personi përcaktojnë nëse personi e percepton atë sjellje si pozitive ose negative. Është hartuar për të zvogëluar miratimin e...
2019 - SOS Children's Villages International
Udhëzimet për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve është një dokument i Kombeve të Bashkuara, i cili u hartua nga autoritetet qeveritare, organet e KB dhe OJQ-të, në konsultim me fëmijë dhe të rinj. Për dallim nga Konventa e KB për të Drejtat e Fëmijëve...
2019 - Amnesty International
Amnesty International (AI) publikoi vëzhgimet e tyre në Komitetin e KB për të Drejtat e Fëmijëve në Draft Komentin e Përgjithshëm Nr 24,  Nr. 24 pasi ishte hapur thirrja për komente. Ky dokument përfshin sugjerime të AI për terminologjinë, parimet...
2018 - UNICEF
  UNICEF ka publikuar raportin “E drejta për t’u dëgjuar: Dëgjojmë fëmijët dhe të rinjtë në lëvizje”, i cili sjell për ne informacion mbi sfidat dhe vështirësitë e mungesat me të cilat ballafaqohen fëmijët e të rinjtë refugjatë dhe migrantë. Në...
2018 - UNICEF
UNICEF ka publikuar një raport në të cilin analizon mjetet, direktivat dhe formatet në dispozicion për monitorimin dhe vlerësimin e asaj se si aktorët dhe agjencitë e ndryshme kanë reaguar dhe janë përgjigjur ndaj krizës së migrantëve në nivel...
2018 - OSBE
Raporti i OSBE-së mbi “Qasjen e komuniteteve në edukim” vlerëson qasjen e komuniteteve jo-shumicë të Kosovës në arsimin parauniversitar në nivelin lokal dhe mbulon periudhën 2014 – 2017 sa I përket të dhënave dhe informatave të grumbulluara. Raporti...
2018 - Ministria e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale
  Qendra LILIUM, është qendra e parë e menaxhimit të krizave për rastet e dhunës seksuale në Shqipëri që ofron shërbime të integruara për viktimat e dhunës seksuale. Të gjitha shërbimet e kujdesit shëndetësor, ekzaminimi mjeko-ligjor, mbledhja e...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: