Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

275 items available. Click here to search.
2018 - Tdh Albania
  Terre des hommes Shqipëri në bashkëpunim me Agjencinë Shtetërore për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve gjatë vitit 2018, ndërmorrën studimin “Hartëzimi i strukturave bazë të Mbrojtjes së Fëmijëve (në nivel vendor) dhe prioritizimi i nevojave të...
2018 - Agjencioni Evropian për të Drejta Themelore (AEDTh)
Agjencioni Evropian për të Drejta Themelore (AEDTh) ka publikuar një raport mbi të gjeturat kryesore të nxjerra nga projekti mbi veprimet lokale për përfshirjen e komunitetit rom: 21 lokalitete nga 11 Shtete Anëtare të BE-së janë përfshirë në këtë...
2018 - Të ndryshem dhe të barabartë
Qëllimi i këtij studimi është vlerësimi dhe identifikimi i nevojave në aftësitë dhe mundësitë e tregute punës në katër zonat e projektit, përkatësisht në Tiranë, Kukës, Dibër dhe Sarandë. Nga ana tjetër, do të informojë zhvillimin e prioriteteve të...
2018 - Këshilli i Ministrave të Shqipërisë
  Në tetor të vitit 2018, Këshilli i Ministrave i Shqipërisë ka miratuar Procedurat e reja për Referimin dhe Menaxhimin e Rasteve, Hartimin dhe Ndjekjen e Planit të Mbrojtjes Individuale, Mjetet Financiare për Zbatimin e tij dhe Zbatimin e Masave të...
2018 - Childnet International
Teknologjia luan rol të rëndësishëm në jetën e të rinjëve sot, duke qenë pjesë e tyre që nga fillimi i jetës. Të rinjët mësojnë, shoqërohen dhe shkëmbejnë përvoja online, por së bashku me mundësitë dhe të mirat, teknologjia sjell edhe sfida të reja...
2018 - UNICEF
INSPIRE është prezantuar në korrik të vitit 2016, nga Partnershipi Global për të Ndalur Dhunën ndaj Fëmijëve, si një burim i bazuar në të dhëna e fakte, i cili mund të shfrytëzohet nga institucionet qeveritare, agjencitë ndërkombëtare, organizatat...
2018 - Better Care Network
  Ky Udhëzues u shërben profesionistëve që punojnë me fëmijët dhe familjet që përdorin një qasje të menaxhimit të rasteve në vendet me të ardhura të mesme dhe me të ardhura të ulëta. Ai përmban informacione se si të punohet me fëmijët me aftësi të...
2018 - Qëndra e Botimeve Zyrtare
  Më 12 qershor 2018, Këshilli i Ministrave i Shqipërisë miratoi Vendimin mbi rregullat e funksionimit të Ekipit Ndër-Sektorial për mbrojtjen e fëmijëve, që veprojnë në nivel vendor. Vendimi bazohet në nenin 6 i ligjit nr.18, 2017 për mbrojtjen e të...
2018 - British Association of Social Workers
Në vitin 2016, Shoqata Britanike e Punëtorëve Socialë (BASW) urdhëroi një kërkim për rolin e punonjësit social në birësim me një fokus në etikën dhe të drejtat e njeriut në mënyrë që të sigurojë njohuri dhe prova të përditësuara mbi këtë aspekt...
2018 - UN Children's Fund (UNICEF)
  Të nderuar kolegë, po ndajmë me ju dokumentin e UNICEF-it "Përfundimi i institucionalizimit dhe forcimi i kujdesit familjar dhe të bazuar në komunitet për fëmijët në Evropë dhe më gjerë". Dokumenti synon të theksojë nevojën për procesin e...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: