Bibloteka në linjë

Kjo është një biblotekë në linjë me xxx botime për mbrojtjen e fëmijëve, përfshirë legjislacionin, udhërrëfyes profesionistë, raporte hulumtuese dhe mjete mësimore. Ju lutem, përdorni filtrin për të përshtatur kërkimin tuaj.

219 items available. Click here to search.
2017 - U.S Department of State
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar Raportin e 17 të Trafikimit te njerëzve, i cili rendit qeveritë në mbarë botën për përpjekjet e tyre në luftën kundër trafikimit të qenieve njerëzore. Departamenti i Shtetit "e ka përgatitur këtë Raport...
2017 -
Dokumenti Financimi i 'Shërbimeve Sociale në Kosovë' është iniciuar nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF) në kuadër të misionit për mbrojtjen, respektimin, mirëqenien dhe avancimin e të drejtave të fëmijëve. Ky dokument përfaqëson...
2017 - Observatori për të Drejtat e Fëmijëve
  Observatori për të Drejtat e Fëmijëve, me mbështetjen e Agjensisë Austriake për Zhvillim (ADA), ka zbatuar, në qarkun e Dibrës, Fierit dhe Tiranës, nismën “Hartëzimi i Emigrantëve të kthyer shqiptarë" Synimi i kësaj nisme ishte të vëzhgohej aksesi...
2017 - KOMF, UNICEF
Me qëllim të idenfikimit të pikave të forta dhe pikave të dobëta, sfidave të rradhës, potencialit ekzistues dhe funksionimit më të mirë, KOMF ka marrë përkrahjen nga zyra në Kosovë e UNICEF, për të hartuar një vlerësim të nevojave të brendshme të...
2017 -
  Kodi i Drejtësisë Penale për të Mitur ose ndryshe ligji numer 37, është miratuar nga Parlamenti Shqiptar më 30 Mars 2017. Ky Kodi përmban rregullime të posaçme lidhur me përgjegjësinë penale të të miturve, rregulla procedurale lidhur me hetimin,...
2017 - Agency for the Protection of Children's Rights
Ky raport pasqyron punën e Njësive për Mbrojtjen e Fëmijëve në Shqipëri gjatë vitit 2016. Në tre kapituj të raportit paraqiten të dhëna për punën aktuale të raportuar nga ana e NJMF-ve, progresi në krahasim me vitin paraprak, si dhe sfidat e...
2017 - Astra - Anti-trafficking Action
Raporti vjetor i ASTRA SOS Hotline përmban të dhëna statistikore rreth telefonatave që janë bërë në linjë, rreth viktimave të trafikimit dhe referimet e mundësuara.
2017 - Croatian Medical Journal
Shoqëria digjitale ka krijuar një situatë të re që sfidon diskursin e tanishëm rreth shërbimeve publike. Shoqëria digjitale, si një fenomen i kohëve të fundit, nuk është përfshirë ende në fushën më të gjerë të arsimit dhe praktikës së punës sociale...
2017 - MASHT
Ky modul është përgatitur për shfrytëzim në nivelin e mesëm të ulët - shkalla kurrikulare 4, në kuadër të lëndës Teknologjia për klasën e IX, për nivelin e mesëm të lartë - shkalla kurrikulare 5 - për shkollat profesionale, në kuadër të moduleve...
2017 - Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Fondacioni Hungarez Linja Blu për fëmijët në krizë ka krijuar nje udhëzues për mësuesit mbi si të diskutojne lidhur me fenomenin e kohëve të fundit "Balena Blu" me fëmijët. Guida asiston mësuesit mbi sesi të ngrejnë cështje të rëndesishme rreth...

Faqet

Ky projekt është financuar nga: