Marrja e kujdesit të duhur për të gjithë fëmijët: Zbatimi i Udhëzimeve të OKB-së për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve

Përmes këtij kursi falas online synohet të shpjegohet se kujdesi alternativ është një përvojë e nevojshme, e përshtatshme dhe pozitive për fëmijët.
Organizata: 
CELCIS University of Strathclyde

Pse ta ndjekësh këtë kurs?

Është e vështirë të përcaktohet numri i fëmijëve në përkujdesje alternative nëpër botë, por dimë se shumë fëmijë vazhdojnë të vendosen në mënyrë të panevojshme në sistemin e kujdesit alternativ në menyrë të papërshtatshme, nganjëherë të dëmshme. Për të adresuar këtë, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka lëshuar Udhëzimet për Kujdesin Alternativ të Fëmijëve në 2009 që bazohet në dy parime themelore - duke siguruar edhe domosdoshmërinë dhe përshtatshmërinë e kujdesit alternativ.

Duke marrë udhëzimet e OKB-së si një kuadër, ky kurs falas online do t'ju ndihmojë të fitoni njohuri se si mund të parandalohet vendosja e panevojshme e një fëmije në kujdes alternativ; si kujdesi alternativ mund të përbëjë një eksperiencë të përshtatshme, pozitive për një fëmijë kur është e nevojshme; dhe se si fëmijët dhe të rinjtë të cilët  largohen nga përkujdesi mund të mbështeten sa më mirë.

Eksploroni nevojën dhe përshtatshmërinë e kujdesit alternativ me Udhëzimet e OKB-së.

Kursi do të fillojë me një hyrje në kujdes alternativ dhe Udhëzimet e OKB-së. Pastaj, në Javët 2 dhe 3, do të shikojmë parimet e domosdoshme - si të mbështeten dhe forcohen familjet, identifikimi i fëmijëve me rrezik të lartë dhe të përdorimi i referimit për të parandaluar hyrjen e panevojshme në kujdes alternativ.

Në javët e 4 dhe 5, ne do të shqyrtojë parimin e përshtatshmërisë, ndersa në javën e fundit do të shohim se si fëmijët mund të largohen me sukses nga kujdesi.

Për të bere sa me konkret te mesuarin, çdo javë e kursit do të përfshijë një episod të një filmi te bërë enkas per subjektin e caktuar. Kjo ndjek përvojat e një familje me dy fëmijë që jetojnë në kushte të rrezikuara, sepse lëvizin nëpër sistemin e kujdesit alternativ.

Mësoni me specialistët e kujdesit alternative nga CELCIS, UNICEF dhe OKB-së

Kursi është zhvilluar nga CELCIS në Universitetin e Strathclyde në Skoci në partneritet me një grup drejtues i themeluar nga Grupi Punues i Gjenevës për fëmijët pa kujdes prindëror. Gjatë kursit, ju do të dëgjoni nga praktikues, kujdestarë, akademikë, fëmijë dhe të rinj, si dhe ka mundësinë për të diskutuar përvojat dhe idetë e mijëra e nxënësve të tjerë në mbarë botën.

Type of learning: 
Scheduled
Topic(s): 
Fëmijët pa kujdes prindëror

Ky projekt është financuar nga: