Puna në ekipet ndër-sektoriale për trajtimin e Çështjeve të Abuzimit të Fëmijëve - një orientim bazë në aspektin teorik dhe praktik

Kursi u zhvillua nga Terre des hommes në Shqipëri, me mbështetjen financiare të USAID-it. Ai synon profesionistë të ndryshëm dhe trajton bazat e qasjes multi-disiplinore në mbrojtjen e fëmijëve.

Type of learning: 
Self paced
Topic(s): 
Përgjigjet e aktorëve dhe agjencive të ndryshme

Ky projekt është financuar nga: