Mjet mbi pjesëmarrjen e fëmijëve për punëtorët socialë dhe praktikuesit e ndihmës së hershme

This content was suggested by: 
Date published: 
21 Mar 2019
Botuesi: 
East Sussex County Council

Kjo broshurë synon të mbështesë punonjësit socialë për të përfshirë fëmijët në procesin e mbrojtjes në një mënyrë pozitive, mbështetëse dhe ndihmuese. Rëndësia e zërit të fëmijës në praktikën e mbrojtjes së fëmijëve nuk mund të nënvlerësohet. Jo vetëm që fëmijët dhe të rinjtë kanë një të drejtë të qartë për të shprehur pikëpamjet e tyre dhe për t'u përfshirë në vendimet rreth tyre, pikëpamjet dhe dëshirat e tyre mund të jenë një fokus i fuqishëm për të ndërhyrë në jetën familjare në mënyra që nxisin ndryshime pozitive dhe maksimizojnë potencialin për zhvillime pozitive.

Target professionals: 
Academia
Student
Researcher
trainee
Psychologist
Social Worker
Consultant

Ky projekt është financuar nga: