Një Hulumtim Sistematik i Literaturës mbi Faktorët e Reziliencës dhe ata Rrezikues te Fëmijët dhe Adoleshentët Emigrantë në Shtetet Evropiane

Date published: 
28 Kor 2017

Shqyrtimi i literaturës mundëson identifikimin e tematikave që janë studiuar gjerësisht kundrejt atyre që nuk janë prekur shumë nga hulumtimet shkencore.

Hulumtimi shqyrton faktorët e resiliencës apo mbrojtës, si dhe ata rrezikues në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve imigrantë në shtetet e Evropës.

 

 

 

Target professionals: 
Academia
Researcher
Psychologist
Trainer
Teacher

Ky projekt është financuar nga: